صدور دستورات قضائي براي پرونده تروريستهاي تکفيري

Shargh - - سیاست -

ميزان:

رئيس کل دادگســتري استان تهران، در ارتبــاط با آخرين وضعيت پرونده تروريســتهاي تکفيري گفت: دســتورات قضائي در ارتباط با اين افراد صادر شــده و پرونده آنها مســتلزم تکميل تحقيقات اســت. غلامحسين اســماعيلي، عنوان کرد: مقرر شــده اســت که پرونده تروريستهاي تکفيري در تهران رســيدگي شــود و اين پروندهها در حال تجميع اســت؛ چه بــراي افرادي که قبل از حادثه تروريســتي ۱۲ ماه مبارک رمضان در اين موضوع تحت تعقيب قرار گرفتند و چه کســاني کــه بعد از اين حادثه تحــت تعقيب قرار گرفتند، دســتورات قضائــي در ارتباط با آنها صادر شــده است. او افزود: همانگونه که مراجع امنيتي اعلام کردند، متعاقب اين حوادث افرادي در شــهرهاي مختلــف بــا مظنونيــت ارتبــاط با ايــن گروهک دستگير شــدند که تحقيقات در حال انجام است و اظهارنظــر نهايي در ارتباط با وابســتگي با اين گروهک، موکول به پايان تحقيقات شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.