وزير اطلاعات: ايران با ناتوي اطلاعاتي مواجه است

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

وزير اطلاعات در جلسه شوراي اداري اســتان کرمانشاه، گفت: «دشــمن در حال تلاش اســت که تقابل جمهوري اســلامي با اســتکبار جهاني را به تقابل شيعه و سني و تقابل قوميتها تبديل کند.حجتالاســلام محمــود علوي افزود: جمهوري اســلامي ايران امروز همزمان با ناتوي فرهنگــي و نظامي، با ناتوي اطلاعاتي هم مواجه است. در شــرايطي که دشــمنان مشغول توطئه عليه توفيقات ايران اســلامي در منطقه هســتند و غرب آســيا در حال بازمهندســي است، اهميت حفظ و ارتقاي امنيت کشور بسيار بيشتر از گذشته اســت، ما نبايد دچــار تأخر اطلاعاتــي و امنيتي شويم. او گفت: گروههاي معاند و مخالف انقلاب اسلامي با راهبرد آمريکا و سرمايه عربستان حتي با تابلوهــاي مختلف اکنون کنار هم نشســتهاند که نمونه تلاشهاي آنها در نشســتهاي پاريس، قاهره، بروکســل و رياض ديده ميشــود، بنابراين حفظ وحدت ملي از واجبات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.