اعلام نظر درباره کابينه دوازدهم به معناي سهمخواهي نيست

Shargh - - سیاست -

محمدعلــي ابطحي عضو مجمــع روحانيون مبــارز، لزوم تغييــر در کابينه دولــت دوازدهم را مورد تأکيد قرار داد و اظهار کرد: اعلام نظر درباره کابينه به معناي ســهمخواهي نيســت، بلکه به معناي مشــاورهدادن در امور کشــور اســت. در وعدههــاي انتخاباتي آقاي روحاني بحث از تغيير کابينه زياد مطرح شــد و توقع کلي از ايشان تغيير کابينه دولت دوازدهم اســت. اين فعال سياســي اصلاحطلب خاطرنشــان کرد: عمدهترين توقعي کــه از رئيسجمهور ميرود اين اســت که نتيجه تغييــرات، بهبــود وضعيت سياســي و اقتصادي جامعه باشد و محورهايي که رئيسجمهور براي آن رأي آورده مورد توجه قرار گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.