دستور رئيس قوه قضائيه درباره رسيدگي به پرونده قتل آتنا

Shargh - - سیاست -

ميزان:

رئيس قوه قضائيه در پيامي خواســتار رســيدگي فوري به جنايــت اخيــر در پارسآباد مغــان از توابع اســتان اردبيل شــد. پيام آيتالله آمليلاريجانــي خطاب به رئيس کل دادگســتري اســتان اردبيل، به اين شرح است: با ابراز تأسف و تأثر از وقوع جنايت اخير در آن اســتان، لازم است با نظارت دقيق جنابعالي اين پرونده با سرعت و خارج از نوبت مورد رســيدگي قضائي قرار گيرد تا ضمن تسريع در مجازات قانوني مرتکب، موجبات تســلي آلام خانواده داغدار و مردم شريف منطقه نيز فراهم شــود. نتيجه اقدامات در اسرع وقت به حوزه رياست اعلام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.