از چاه عميق تحريم بيرون آمديم

Shargh - - سیاست -

ايرنا:

رئيسجمهوري در حســاب اينستاگرامي خود نوشــت: از چاه عميــق تحريم بيرون آمديم، ولي به اين معني نيســت که در زمان کوتاه به روز اول برگشــته باشيم. آيا پس از 30 ســال از پايان جنگ توانستهايم همه مشکلات آن را حلوفصل کنيم؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.