ادعاي عجيب درباره کابينه احمدینژاد

Shargh - - سیاست -

خانه ملــت:

ســيدمحمدجواد ابطحی، عضو فراکســيون نماينــدگان ولايــی مجلــس گفت: ســابقه اســتفاده از جنــاح رقيــب در کابينــه از ســوی دولتهای گذشته کم نيســت، چنانچه از اصلاحطلبان نيز در دولت احمدینژاد اســتفاده شــده بود، ازاينرو بايد يک نگاه تعاملی نسبت به جناح رقيب داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.