حدود دوسوم دولت تغيير کند

Shargh - - سیاست -

ايلنا:

علی تاجرنيا، عضو حزب اتحاد ملت گفت: بايــد حدود دوســوم دولــت تغيير کنــد. تغيير بايد تغيير در کل چهرهها باشــد، جابهجايی افراد و تغيير مســئوليت آنها از سمتی به سمت ديگر کمککننده نيست. در اين راستا، به غير از وزير نفت، بايد کل تيم اقتصادی دولت و تيم سياست داخلی تغيير کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.