مقامات و شخصیتهاي سیاسي درگذشت نخبه ایراني را تسلیت گفتند

Shargh - - سياست -

در پي درگذشــت مریــم میرزاخاني، نابغــه ایراني ریاضــي، تعدادي از نمایندگان مجلس و شــخصیتهاي سیاســي در پیامهایي این ضایعه را به جامعه علمي کشور تسلیت گفتند.

رئیسجمهوري در پیامي درگذشت مریم میرزاخاني، نابغه نامدار ریاضي ایران و جهان را تســلیت گفت و از درگاه خداوند متعال براي ایشان رحمت الهــي و براي عموم بازماندگان، صبر و اجر مســئلت کرد. متن پیام تســلیت حجتالاسلام حسن روحاني به این شرح است:

«درگذشــت اندوهبار مریم میرزاخاني، نابغه نامدار ریاضي ایران و جهان، موجب تألم و تأثر فراوان شد. درخشش بينظیر این دانشمند خلاق و انسان متواضع که نام ایران را در مجامع علمي جهاني طنینانداز کرد، نقطه عطفي در معرفي همت والاي زنان و جوانان ایراني در مسیر کسب قلههاي افتخار و عرصههاي گوناگون بینالمللي بود. اینجانب ضمن ارجنهادن به خدمات علمــي و آثار ماندگار این فرزند فرهیخته ایــران، مصیبت وارده را به جامعه علمــي کشــور و خانواده محترم آن عزیز ازدســترفته، صمیمانه تســلیت ميگویــم و از درگاه خداوند متعال براي ایشــان رحمت الهي و براي عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.»

اســحاق جهانگیري معــاون اول رییس جمهــوري نیــز در توییتر خود درگذشت دکتر مریم میرزاخاني را به خانواده محترم ایشان و جامعه علمي کشور تسلیت گفت.

رئیس مجلس نیز در پستي در صفحه رسمي اینستاگرام خود، درگذشت مریــم میرزاخاني، دانشــمند و نخبــه ریاضي جهان را تســلیت گفت. علي لاریجاني در این پیام نوشت : «فقدان بانوي دانشمند، فرهیخته و نخبه ریاضي جهان، خانم مریم میرزاخاني باعث تأسف فراوان گردید. درگذشت این بانوي پرافتخار ایران را به جامعه علمي و خانواده محترم ایشان تسلیت ميگویم.»

پيام تسليت محمدجواد ظريف

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه که در نیویورک به سر ميبرد، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «خبر درگذشت نابغه جوان ایراني و استاد ریاضیات، دکتر مریم میرزاخاني موجب تأســف شدید اینجانب و همه ایرانیاني که به مفاخر برجسته علمي کشورمان ميبالند، شد. اینجانب درگذشت این بانوي دانشمند را به همه ایرانیان در سراسر جهان، خانواده محترم و داغدار ایشان و جامعه علمي کشور صمیمانه تسلیت عرض ميکنم».

دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندي نیز با انتشار یادداشتي در صفحه اینســتاگرام خود نوشت: «درگذشــت بانوي نابغه ایراني موجب اندوه و تأثر بســیار گشــت. این مصیبت را به هموطنــان عزیزم و به خانواده محترم ایشــان تسلیت گفته و براي ایشــان آرزوي آرامش را در پناه رحمت واسعه الهي دارم».

علياکبر ولایتــي، رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت نظام، هــم در پیام اینســتاگرامي براي درگذشــت مرحومه مریم میرزاخاني نوشــت: «درگذشت نابغه ایراني، ســرکار خانم مریم میرزاخاني که در رشــته ریاضي در کشــور و جهان درخشــید، موجب تأثر و تألم گردید. اینجانب درگذشت این بانوي نخبه ایراني که خدمات شایسته و بينظیري را ارائه و توانســت نام ایران را در عرصههاي مهم علمي جهان به بزرگي ثبت و ضبط نماید، به جامعه علمي، دانشگاهي و نخبگان کشور، خانواده معزز و بازماندگان تسلیت عرض ميکنم و براي این دانشمند، غفران و رحمت الهي مسئلت مينمایم».

علياکبر صالحي، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژي اتمي، نیز در پیام درگذشــت نابهنگام دکتر مریم میرزاخاني نوشت: با دریغ و افسوس بســیار، اطلاع یافتم چهره درخشان جامعه علمي و دانشگاهي کشور و نماد و نماینده شایســته فرهنگ و تمــدن ایراني- اســلامي در مجامع و محافل بینالمللي، ســرکار خانم دکتر مریم میرزاخاني، جامه از این خاکدان برگرفته و به جاودانگي پیوســته اســت. آن نادره دوران و فرزنــد برومند ایران، یکي از پرورشیافتگان مکتب علمي دانشــگاه صنعتي شــریف بود که به واسطه بهرهمندي از توانمنديهاي ذاتي خویش و در پرتو مجاهدتي خستگيناپذیر، بر فلک سروري عروج کرد و به عنوان ریاضيدان و پژوهشگري ژرفاندیش، نشــان جهاني فیلــدز را به خود اختصــاص داد. اینجانب بــه نمایندگي از خانواده بزرگ و افتخارآفرین صنعت هســتهاي کشور، درگذشت نابهنگام و تألمبار آن عزیز را به پیشــگاه ملت شریف ایران بهویژه خانواده معزز و مکرم ایشــان و تمام دانشپژوهان و فرهیختگان ایراني در سرتاسر جهان، تسلیت عرض کرده و از درگاه یگانه هســتيبخش براي آن بانــوي بزرگوار غفران و رضوان الهي مسئلت دارم.

اگرچــه فائقآمدن بر غم فقــدان و هجران چنین گوهــري جهانتاب و بيمثال، به ســادگي امکانپذیر نخواهد بود؛ اما بایــد به حکم تقدیر ایزدي، گردن نهاد و آتش ســینه را به آب لطف و عنایت الهي و تســلیم مؤمنانه در برابر حکمت و مشــیت آسماني فرونشــاند. باشد تا ذاتِ اقدس خداوندي بر بندگان خویش رحمت آورد و به فیض و کَرَمش به داغداران و دلســوختگانِ این ضایعه جانکاه، آرامش بخشد. نشاید پارهکردن جامه و روي/ که مردم تحت امر کردگارند ولیکن با چنین داغ جگرسوز/ نميشاید که فریادي ندارند غلامعلي حدادعادل، رئیس فرهنگســتان زبان فارسي، نیز در توییتر خود درگذشــت مریم میرزاخاني را تســلیت گفت. در پیام او آمده اســت: «خبر درگذشت خانم مریم میرزاخاني، ریاضيدان برجسته ایراني براي اینجانب و همه کســاني که ایشان را ميشناختند، تکاندهنده و تأسفآور بود. استعداد خانم میرزاخاني در ریاضیات از زمان دانشآموزي وي در جریان مســابقات داخلي و جهاني المپیاد ریاضي آشــکار گردید و نبوغ وي آیندهاي روشــن را نوید ميداد. او در المپیادهاي جهاني ریاضي براي ایران افتخار فراوان آفرید و نمونهاي از اســتعداد و پشتکار زن ایراني در عرصه علم بهشمار ميرفت. خاموشــي زودهنگام این ســتاره خوشدرخشــیده را به خانواده داغدیده و اســتادان و دوستانش تســلیت ميگویم. امیدوارم جوانان کشور و خصوصا دختــران جوان، یــاد و خاطره او را همچون الگویي درخشــان در دل و جان خود، گرامي بدارند .»

پيام تسليت مجلسيها

رئیس فراکســیون امید مجلس نیز در پیامي درگذشــت مریم میرزاخاني را تســلیت گفت. در پیام محمدرضا عارف آمده اســت: «مطلع شدم سرکار خانم مریم میرزاخاني بعد از تحملکردن یک دوره بیماري ســخت جان به جانآفرین تسلیم کردند. خبر درگذشت این نخبه ایراني براي من بسیار سخت و متأثرکننده بود.

سرکار خانم میرزاخاني با دانش و نبوغ بالاي خود باعث سرافرازي ملت ایران در مجامع بینالمللي شــدند و مطمئنا جبران ضایعه درگذشت ایشان بسیار سخت خواهد بود. مطمئنا آثار علمي برجايمانده از این استاد برجسته دانشگاه ميتواند براي جهان و نسل جوان ما میراثي گرانبها باشد.

اینجانب فقدان این چهره برجســته علمــي را که بيتردید براي جامعه علمــي ایــران و جهــان ضایعــه جبرانناپذیري اســت به دانشــگاهیان و پژوهشــگران کشور و بستگان آن فقیده ســعیده بهویژه جامعه علمي کشور و دانشگاه صنعتي شــریف تسلیت عرض کرده و براي ایشان رضوان الهي و براي بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت ميکنم».

بانوان کمیسیون فرهنگي مجلس نیز در پیامي درگذشت مریم میرزاخاني را تسلیت گفتند. در پیام تســلیت پروانه سلحشوري، سیدهفاطمه ذوالقدر و طیبه سیاوشي آمده است: «از شمار دو چشم، یک تن کم/ وز شمار خرد، هزاران بیش خبر فوت دختر نابغه ایراني، مریم میرزاخاني براي تمام مردم دنیا و براي جامعه ایران و ایراني، دردناک و ناگهاني بود. گرچه این دختر ســختکوش در پس ســالیان سکوت، نجیبانه با بیماري ســرطان مبارزه کرد و در نهایت تنها در موعد واپســین ما را با خبر بیماري خویش شریک ساخت، چراکه سیماي استوار او بري از تمایل به ترحم و دلسوزي بود.

بانــوان کمیســیون فرهنگي مجلس شــوراي اســلامي ایــران ضایعه ازدستدادن چنین گوهري را به مردم ایران و تمام ایرانیان در هرکجاي دنیا، تسلیت ميگویند. ستارهاي که ظاهرا در آسمان علم دنیا به خاموشي گرایید ولي انوار دستاوردها، تلاشها و نبوغ او همچنان پرتلألؤ خواهد ماند».

پيام تسليت نماينده سازمان ملل در تهران

«گري لوییس»، نماینده سازمان ملل در تهران، در توییتر خود نوشت: «از خبر درگذشــت مریم میرزاخاني غمگین شدم؛ دختر، همسر، مادر و پروفسور هوشمند ایراني؛ روحش جاودانه در آرامش باد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.