تأکید بر تدوین نظامنامه امنیتی و حاشیهنشینی در خراسانرضوی

Shargh - - سياست -

سپاهنیوز:

سرلشکر سیدیحیی صفوی، دستیار و مشــاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در بازدید از یگانهای انتظامی اســتان خراسانرضوی و در جمع معاونان و فرماندهــان فرماندهی انتظامی این اســتان با اشــاره بــه ظرفیتهــا و فرصت و تهدیدات اســتان گفت: اســتان خراسانرضوی با داشتن ظرفیتهای بسیار و فرصتها و تهدیدات، از موقعیــت منحصربهفردی در بین اســتانهای کشــور برخوردار اســت و ویژگیهــای خاص این استان در صورت فقدان برنامهریزیهای متناسب، میتواند تبدیل به چالشهای بسیاری شود.

سرلشــکر صفوی ادامه داد: خراســانرضوی یکــی از مناطق راهبردی کشــور اســت و وجود جمعیت کثیر حاشیهنشــین و مهاجر از کشورهای همســایه معضل بزرگی برای این اســتان اســت و وقتــی لایههــای مختلــف مســائل اقتصادی، فرهنگــی و ســایر معضلات بر هم منطبق شــد، آنگاه تهدیدات و مشــکلات تبدیــل به تهدیدات چندبُعــدی و مجموعهای از تهدیــدات در قالب تهدیدات هیبریدی یا تهدیدات ترکیبی خواهد شد.

او با تبییــن راهحلهای مقابله بــا تهدیدات و چالشهای امنیتی اســتان خراسانرضوی گفت: تقویت قرارگاه مشــترک اطلاعاتــی و عملیاتی در اســتان میتواند منجر به فهم مشــترک از مسائل و اشــراف و هماهنگی اطلاعاتی بیشتر شود که از نتایج آن طرحریزیهای عملیاتی برای پیشگیری، مقابلــه و حتــی پیشبینیهــا در بحرانهــای اقتصادی است.

او افزود: بایستی با نگاه به آینده، روند ناامنیها و امنیــت پایدار در اســتان و ظرفیــت پیشبینی، رصد و سناریوســازی برای چالشهای پیشرو را ایجاد کرد و در این ظرفیتســازی، بیشــتر از توان علمی اســتادان و دانشــگاهها برای فهم و درک راهحلهای مقابله با چالشهای اجتماعی و حل مسائل استفاده کرد.

سرلشــکر صفوی با تأکید بر ضــرورت تدوین نظامنامه جامع امنیتی استان گفت: بایستی برای دغدغه برخورد با ناامنی به سناریوسازی بپردازیم و در این راســتا میبایســت به تدویــن نظامنامه امنیتی و حاشیهنشــینی در استان خراسانرضوی توجــه کافــی شــود و در آن تمامــی اقدامــات همراستاسازی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.