بازتاب

Shargh - - سياست -

پاســخ روابطعمومــی شــرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه:

ضمن عذرخواهی از ایــن مســافر گرامــی، احترامــا به اســتحضار میرســاند: از تنظیم خارجشــدن ســاعت داخل واگنها ناشی از خرابی سرور مرکزی سامانه اعلام عمومی قطارهــا بوده که این مشــکل با اولویت قطارهای فعــال در خطوط متروی تهران برطرف شده است. از سوی دیگر، به دلیل اتوماتیکبودن ســامانه اعلام عمومــی، امکان اشــتباه در اعلام نام ایســتگاهها در قطارهای جدید وجود ندارد و ایــن موضوع در قطارهای نســل اول که صرفا در خطوط 1 و 2 و آن هم به تعداد محدود ســرویس میدهنــد، وجود داشــت که بــا برنامهریزیها و اقدامات صورتگرفته در حال رفع میباشد. شایان ذکر اســت که این موارد با توجه به سرویسهای روزانه و مکرر، به صورت مقطعی و در طول مسیر رخ میدهند که پس از رســیدن قطارهای دارای نقص به انتهای مســیر، مورد بازدید و تعمیر قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.