چشمنوازی بانک ملت در بورس

Shargh - - اقتصاد - پدرام سميعیتبریزی کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

بازار ســرمايه اوليــن روز هفته را با رشــد 1۴7.3۲ واحدی، معادل 0.1۹ درصد شــاخص کل آغاز کرد. در ايــن روز که بيش از ۹66 ميليون انواع ســهام و ســاير اوراق بهــادار به ارزش ســههزارو 1۴7ميلياردريال در بورس و فرابورس معامله شــد، رقم شــاخص کل را به عــدد 7۹هــزارو 6۵8.۹ واحد رســاند. در اين روز، بانــک ملت که در هفتههای اخير شــرايط مســاعدی نداشــت، علاوه بر اينکه نماد آن، بيشترين بازديدکننده را ميان ســهام بورسی داشــت، تأثيرگذارترين سهم در رشد شــاخص نيز با ۵6 واحد بود. پس از آن معاملات فــولاد مبارکــه اصفهان و شــرکت ملی مــس ايران کــه اين روزها از رشــد قيمت جهانی فلزات اساســی ســود میبرند درمجموع به رشــد بيش از 70 واحدی شــاخص کمک کردند. شــاخص قيمت نيز با افزايش ۴۹.81واحــدی عدد ۲6هزارو ۵۴۴.6واحد و شــاخص آزاد شناور نيز با افزايش ۲60.06واحدی عدد 87هزارو ۲۹3 واحد را به ثبت رســاندند. در معاملات روز شنبه بورس تهران، 708 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش دوهزارو ۲3 ميلياردريال دادوســتد شد. عرضه بلوکی 1۵۵ميليون ســهمی فولاد مبارکــه اصفهان به ارزش ۲3۴ ميلياردريال، بيشترين حجم معاملات و عرضه 37 ميليون سهمی سهام گروه صنعتی پاکشو در بازار عادی با ارزش ۴6۵ ميلياردريال بيشترين ارزش معاملات بازار را رقم زدند. در بازار فرابــورس نيز ۲۵8 ميليون انواع ســهام و ساير اوراق بهادار به ارزش هزارو 1۲3ميليارد ريال معامله شد که از اين ميزان، ۴38 هزار ورقه بدهی بــه ارزش ۴3۲ ميلياردريــال در بــازار اوراق با درآمد ثابت دادوستد شــد. همچنين با تأثير مثبت معاملات «ميدکو»، شــاخص اين بازار با افزايش ۲.۲ واحدی به رقــم ۹11.۴ واحدی رســيد. در معاملات ايــن روز اکثر سهام گروه انبوهسازی مثبت و پرحجم معامله شدند. همچنين اکثر شــرکتهای حوزه رايانه و فعاليتهای وابســته به آن نيز شــاهد معاملات پرحجــم بود؛ اما برخلاف روزهای گذشته معاملات خودرويیها چندان مناســب نبود و اغلب نماد شــرکتهای آن با کاهش قيمت مواجه شدند. بيشترين افزايش قيمت معاملات ديــروز را «کســاوه» با 7.۵۲ درصد به ثبت رســاند که پــس از آن «کرازی» بــا ۵.۵۴ درصد و «شــلعاب» با ۵.۴۲ درصد افزايش، در صدر شــرکتهايی با بيشترين افزايش قيمت قرار داشــتند. بيشترين کاهش قيمت را نيز حق تقدم شــرکتهای نيروترانس و سيمان اروميه و همچنيــن نمادهای «حفارس»، «کدمــا» و «فرآور» تجربه کردند. معاملات روز شنبه در حالی آغاز شد که در روزهای گذشــته اعلام جدیتری از ســوی مقامات ارشــد اقتصادی و گاهــی بانکی در رابطــه با کاهش نرخ ســود مطرح شــده بود و به نظر میرسد بهزودی تغييراتی در نرخهای موجود ايجاد شود. از نظر بيشتر فعالان اقتصادی، کاهش دســتوری نرخ ســود بانکی امکانپذير نخواهد بود مگر آنکه شــرايط اجرای آن از سوی شبکه مهيا باشــد، تعديل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نــرخ جريمه اضافهبرداشــت بانکها از بانک مرکــزی و همچنين فعاليت مؤثر بانک مرکزی در بازار بينبانکی از شروط اصلی خواهد بود. از سوی ديگر در روز جمعه شــاخص تورم آمريکا برخلاف پيشبينیها کمتر از رقم 1.7 درصد و برابر با 1.6 درصد اعلام شــد. اين کاهش شــاخص قيمتی مصرف منجر به تضعيف شاخص دلار و تقويت قيمت جهانی کاموديتیها شده اســت. اين کاهش نرخ تورم، کار را برای رشد نرخ بهره اين کشور در مراحل بعدی سختتر خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.