دلیل مخالفت با توتال پارازیتهای اطلاعاتی است

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا:

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ايران با تأکيد بر اينکه در قرارداد توســعه فاز 11 امتياز ويژهای به توتال داده نشــده است، اظهار کرد: بــه نظر من مذاکرات با توتال به ســالمترين شــکل ممکن بــوده و مراقبتهــای امنيتی لازم صورت گرفته اســت. غلامرضا منوچهری با تأکيد بر اينکــه پتروپارس در همکاری بــا توتال تحقير نمیشــود، توضيح داد: اين موضوع صحت ندارد و توسعه فاز 11 يک کار تعاملی و مشارکتی است که باعث افزايش قابليتهای پتروپارس میشود. اگر شرکتهای ايرانی در گذشته در توسعه فازها موفق بودهاند به دليل همکاری و تعاملاتی بوده که با شرکتهای خارجی داشتهاند.

وی ادامــه داد: مجموعــه ورودی و خروجی مالی پروژه منجر به بازگشــت سرمايه خواهد شد که اين بازگشت ســرمايه از قراردادهای قبل کمتر است. کلا بهره پول ۲.۵ درصد است. رقم دريافت پول از صندوق توســعه ملی بالغ بر هشت درصد اســت. پولی که از چين گرفتهايــم، ۹ تا 10 درصد اســت و ۲.۵ درصد نشــان میدهد که وام خوبی دريافت شده و تأمين مالی مطلوبی است. اگر اين پول را از دولت، بانک مرکزی يا صندوق توســعه ملی اخذ میکرديم فرصت از ســاير نهادها گرفته میشد و تبعات ثانويه مانند تورم را در پی داشت.

منوچهری با بيان اينکه ســهم کنسرســيوم در قرارداد توســعه فاز 11 پــارس جنوبی 1۴ درصد ارزش توليدات اســت، گفت: اگر شش ميليارد در نظــر بگيريم، معــادل هفت درصــد توليد ميدان است. بازپرداخت سرمايه در 10 سال است. مرحله دوم ســرمايهگذاری که متعلق به سکوی افزايش فشار است نيز در 10 سال صورت میگيرد. يکی از مزيتهای قرارداد، طولانیبودن مدت بازپرداخت و بهره پايين آن است.

وی با اشاره به تحريمها اظهار کرد: در قرارداد، موضوع بازگشت تحريمها پيشبينی نشده است. اگر شــرايط کار غيرممکن شــود بايد هر يک از دو شــرکت توتال و CNPCI مدارک و ســندهايی را ارائه کنند که نشان دهد قادر به ادامه کار نيستند. در اين شرايط ابتدا توتال و در مرحله دوم CNPCI کنار میرود و پتروپارس پروژه را ادامه خواهد داد. چنانچه به هر دليلی کار متوقف شــود، پيمانکار وجوهی دريافت نمیکند و بعد از اينکه کار تمام شد میتواند اصل ســرمايه خود را برداشت کند. در هر شــرايط چنانچه پيمانکار پروژه را رها کند، پرداختی به آن صورت نمیگيرد.

معاون توســعه و مهندسی شرکت ملی نفت ايــران به اين ســؤال که چرا برای توســعه فاز 11 پارس جنوبی مناقصه برگزار نشــد، پاسخ داد: فاز 11 تنها پروژه باقیمانــده از پارس جنوبی بود که انتظار داشتيم بهسرعت به پايان برسد. با توجه به آمادگی شــرکت توتال تصميم گرفته شد توسعه فاز 11 بدون مناقصه انجام نگيرد و بر اين موضوع، هيئت نظارت، دادستان، قوه قضائيه و وزارت نفت به طور دائم نظارت دارند.

معاون توســعه و مهندسی شرکت ملی نفت ايران در ادامه با بيان اينکه پيشبينی شده چنانچه پيمانــکار تعهدات خود را اجــرا نکرد، قرارداد به صورت يکجانبــه از او گرفته شــود، اظهار کرد: قرارداد بايد در مدت دوســال ۵00 ميليون دلار را نهايی کند در غير ايــن صورت قرارداد از او گرفته میشــود و بازپرداخــت نخواهد شــد. همچنين چنانچــه مدتی بگذرد و نتوانــد تمهيدات لازم را برای ساخت کمپرســور اجرا کند جريمه سنگينی خواهد شــد. معاون توســعه و مهندسی شرکت ملی نفت ايران درباره رشــوه شرکت توتال، گفت: مراجع حقوقی بايد به اين مسئله رسيدگی کنند و هر حکمی که دهند وزارت نفت همانگونه رفتار میکند. وی در پايان اظهار کرد: بيشتر مخالفتها به دليــل عــدم درک از موضــوع و پارازيتهای اطلاعاتی است.

منوچهری در مــورد محرمانهبودن قرارداد فاز 11 پارس جنوبی نيز توضيح داد: افشــای جزئيات قراردادهــای بزرگ نفتی در هيچجــای دنيا روال نيســت. پيشنويــس قــرارداد ممکن اســت به شرکتهايی که نياز دارند داده شود، البته جزئيات کامل آن محرمانه و ســری است. افشای جزئيات، قدرت چانهزنی ما را با شــرکتهای ديگر کاهش میدهد. البته نهادهايی که بايد به اين قراردادها دسترســی داشته باشــند دسترســی دارند و اين قرارداد برای مراجع عالی کشور محرمانه نيست.

وی گفت: از روز نخســتی که کنسرسيوم وارد کشور میشود، سرمايهای که به کشور وارد میکند تضمين کار آن اســت. ما تمهيدی برای بازگشت ســرمايه جز کاری که کنسرســيوم انجام میدهد نداريــم. منوچهــری در مورد فعاليــت توتال در قطر اظهار کرد: ســهم توتال در قطر کم اســت و اين شرکت روبهروی فاز 11 در قطر سهمی ندارد. نبايــد به اين صورت به مســائل نگاه کرد که حالا که توتــال در قطر فعاليت میکنــد نبايد در ايران فعاليت کند. شــرکت مرسک اطلاعات ۲0ساله از قطــر دارد و اکنون برای توســعه لايههای پارس جنوبی به ايران آمده اســت و مســلما اطلاعات قطر را در اختيار ما قرار نمیدهد. توتال در گذشته ميدان ما را مطالعه کرده و مشاور ما بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.