واشنگتنپست: قرارداد توتال با ايران نشاندهنده اختلاف عميق اروپا و آمريكا در قبال ايران است

Shargh - - اقتصاد -

واشــنگتن درپي گزارشــی نوشت: «اختلاف آشــکاری در رفتار اروپايیها در قبال ايران با رفتار آمريکايیها در قبال اين کشور وجود دارد. اروپايیها مســير تعامل را در پيــش گرفتهاند و آمريکايیها سياســت منزوی و محدودکــردن». به گزارش انتخــاب به نقل از واشنگتنپست، زمانی که توتال قرارداد گازی با ايران را در ماه جاری ميلادی امضا کرد، مدير ارشد تجاری اين شرکت، اين سرمايهگذاری نزديک به پنج ميليارددلاری را يک اقدام ابتکاری پيشــگامانه برای صلــح ناميد. پاتريک پويانــه در هنگام امضای قــرارداد در تهران گفت: «ما اينجا هســتيم تا پل بســازيم نه ديوار». اظهارات پويانه نشــاندهنده نگاه وسيعتری در زمينه بهبود روابط با ايران در ميان رهبران اروپايی اســت و اين ديدگاه، شــرکتهايی نظير توتال را به سرمايهگذاری در کشــوری که اکنون بيشتر تحريمهايش لغو شده اســت، ترغيب میکند. درعينحال، اظهارات ايــن مدير اروپايی بر شــکاف درحالرشــد ميان آمريکا و اروپا بر سر مشــارکت با ايران تأکيد میکند؛ بهطوریکه که دولت ترامپ، ايران را تهديد جهانی تلقی میکند و به منزویکردن و تحريم بيشــتر ايران تمايل دارد و اروپا خواســتار روابط بيشتر با اين کشور است. از زمان رویکارآمدن ترامپ، اروپا و آمريکا مســيرهای کاملا متفاوتی در قبال ايران طی کردهاند که اين امر سبب ايجاد ترديد در مورد آينده توافق هستهای شــده است. برای اروپا، توافق هســتهای تسهيلکننده روابط با يک بازيگر اصلی خاورميانه اســت که يک بازار وسيع مصرفی و انرژی را برای شرکتهای اروپايی میگشايد. بسياری از بانکهای اروپايی تمايلی به بازگشت به ايران ندارند، اما شرکتهای فرانسوی، آلمانی و ايتاليايــی در همهچيز؛ از انرژیهای تجديدپذير گرفته تا هتلهای لوکس و توليد خودرو ســرمايهگذاری کردهاند. شــرکت فرانسوی پژو روز پنجشــنبه اعلام کرد که فروشش در غرب آسيا و آفريقا در نيمه نخســت امســال به علت توليد جديد در ايران سه برابر شده است. فابين دنی، مشــاور حضور شرکتها در بازار ايران، میگويد: «اروپايیهــا دارند برمیگردند، چينیها دارند برمیگردند، روسها، اوکراينیها و... همه اينجا هســتند... شــرکتهای بسيار بزرگی در اينجا هستند که تمايل برای سرمايهگذاری دارند». اما در واشنگتن، اين توافق که در دولت اوباما، مذاکره و امضا شــده است، بهعنوان يک توافق بد تلقی میشــود. برخی در کاخ ســفيد تلاش میکنند تا اقدامات ســختگيرانهتری عليــه ايران اعمال کننــد و میگويند فعاليتهای موشــکی ايران نبايد بدون تنبيه بماند. در ماه آوريل، دولت آمريــکا به کنگره اطــلاع داد که ايران به توافق هســتهای عمل کرده اســت و اين مجوز بايد هر ۹0 روز يکبار تمديد شــود. درعينحــال، وزارت خزانــهداری آمريکا هنوز اعلام نکرده اســت که به شــرکتهايی نظير بويينگ اجازه معاملــه با ايران را خواهد داد يا نه. هرچند که اين شــرکت اعلام کرده اســت که اين معامله میتواند هزاران فرصت شــغلی برای آمريکايیها ايجاد کند. الی گرانمايه، تحليلگر شــورای اروپا در زمينــه روابط خارجی، معتقد اســت : «اختلاف آشــکاری در رفتار اروپايیها در قبال ايران با رفتار آمريکايیها در قبال اين کشــور وجود دارد. اروپايیها مسير تعامل را در پيش گرفتهاند و آمريکايیها سياست منزوی و محدودکردن.» گرانمايــه افزود: «اروپايیهــا دارند اين پيام را ارســال میکنند که سياست خارجی ما در قبال ايران اکنون با سياست شما در واشنگتن متفاوت است. ما بهطور خودکار خواسته شما را دنبال نمیکنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.