ابعاد مالي و حسابداري قرارداد توتال

Shargh - - اقتصاد -

پرداختــي شــرکت ملــي نفت بــه پيمانــکاران طرح شــامل چند بخش است. بخشــي از آن «اصل ســرمايهگذاري» اســت که عين هزينه واقعي است. بخــش ديگــر کارمزد بانکــي )که نرخ بهــره معتبر بانکي بينالمللي کمتر از دو درصد است(؛ و قسمتي نيز هزينههاي غيرســرمايهاي )نظيــر ماليات و هزينه گمرکي( اســت که به دولت ايران پرداخت ميشود. همچنين درباره دســتمزد ســه شــرکت پيمانکار در راســتاي تأمين بازده ســرمايهگذاري طــرح نيز، لازم به ذکر اســت کــه طبق اظهــارات مقامــات وزارت نفت، دســتمزد در اين قرارداد ارزانتريــن نرخ بازده ســرمايهگذاري برآوردي در قراردادهــاي نفتي ايران است. همچنين بعد از اتمام دوره 10ساله، بازپرداخت ســرمايهگذاريها به ازاي هر بخش از توســعه در 10 ســال صــورت ميگيــرد و در دوره باقيمانده پس از اتمــام پرداخت اقســاط باقيمانده، فقط دســتمزد پيمانکار پرداخت خواهد شــد. تلاش شده که تا جاي ممکــن ميعانات گازي به جاي پــول نقد به پيمانکار داده شــود چراکه با اين کار ســهم بازار ايران افزايش خواهد يافت. در عين حــال بنا بر تصميم ايران يا اگر شــرايط بازار بينالمللي طوري باشد که به هر دليلي شرکت ملي نفت ايران نخواهد به شرکتهاي توتال و ملي نفت چين ميعانات گازي را بهروز بفروشد، آنگاه محصول به وسيله کشور فروخته شده و وجه مربوطه از محل اين فروش به آنها کارسازي ميشود. ملاحظه ميشــود که ســاختار قرارداد از حيث ابعــاد مالي، بســيار پيچيده و دقيق است. بنابراين چگونه ميتوان از هماکنــون براي طــول مدت قــرارداد فوق )يعني در ســنوات آينــده( احکامي نظير «ســود نامتعارف توتال»، «غبن در قرارداد»، «واگذاري مخزن و انفال،» «پاداشهــاي نامتعــارف به طرف اصلي قــرارداد،» و امثال آن را صادر کرد. از ســوي ديگر دســتگاههاي نظارتي مانند سازمان حسابرســي نيز قطعا در طول قرارداد ملزم به رســيدگي به عمليات مالي هســتند. همچنين بنا بر عرف بينالمللي، شرکتهاي بزرگ نيز از سوي مؤسسات بسيار معتبر بينالمللي حسابرسي نيز تحت رسيدگي قرار دارند و فعاليتهاي مالي آنها از منظر رعايت استانداردهاي حسابرسي و حسابداري بهشدت تحت کنترل اســت. گزارشهاي حسابرسي در زمره مســتندترين گزارشهاي قابلاتکا در بررسي عملکرد شرکتها محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.