ارزیابی یا...؟

Shargh - - اقتصاد -

سويه منفی اين گفته آن است که گزارش ارزيابی و ســازوکاری بــرای ايــن کار وجود نــدارد؛ آقای وکيلی هم نمايندگی هيچ گروه ارزيابیکنندهای را ندارد و اگر هم داشته باشد، ارزيابی صورتگرفته کاری ذهنی و براســاس علايق و منافع شــخصی نماينــدگان بــوده اســت. نماينــدگان مجلــس خواســتههای متعــددی از وزرا دارند. تخصيص اعتبار بــه حوزه انتخابيه، افتتاح پروژه، گماشــتن نزديــکان نمايندگان در هيئتمديره شــرکتهای دولتی و عمومی غيردولتی، همراهبردن نمايندگان بــه ســفرهای خارجــی، عضوکــردن نمايندگان در شــرکتهای تحــت پوشــش وزارتخانههــا، دادن وام به معرفیشــدگان از ســوی نمايندگان، همراهــی وزرا با طرحهــای تأمينکننــده منافع خاص نمايندگان مجلس، گروکشــی مطالبات در مقابل طرح سؤال و استيضاح وزرا و از اين دست خواســتهها و مطالبات تنها شماری از فرمايشات نمايندگان مجلس برای وزراســت. ممکن اســت خدایناکــرده همان وزرايی کــه در ذهنيت آقای وکيلی و دوستانشــان نمــره مقبــول نياوردهاند، همان کسانی باشــند که کمتر تن به اين مطالبات دادهاند. اين ســويه منفی اگر در ميان باشد، يعنی ارزيابی درکار نيســت، بلکــه باجخواهی در ميان اســت. نماينــدگان وقتی نام هفــت وزير ناموفق را عيان نمیکنند، آدم احســاس میکند تعمدی در کار اســت که هر وزيــری از بيم آنکه نکند جزء هفت وزير ناموفق تلقی شــود، بــازار لابیگری را داغتر کند و در نتيجه امتيازهای بيشــتری واگذار کند. انشاءالله که اينگونه نيست. نگارنده اميدوار است همان سويه مثبت قضيه درست باشد و اگر چنين است، شــاهد انتشار گزارشهای فراکسيون اميد و شــايد کل مجلس از عملکرد تکتک وزرا باشــيم. حق مردم است که ارزيابی نمايندگانشان را از عملکــرد وزرای دولــت بدانند. ايــن کار به اصلاحطلبی نزديکتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.