رئیس ایدرو:در فروش پژو ۲۰۰۸ بيسلیقگي شد

Shargh - - اقتصاد -

ايرنــا:

رئیــس هیئت عامل ســازمان گســترش و نوسازي ایران )ایدرو( از تبدیل ۹ مورد از ۲8 توافقنامه منعقدشــده با خارجيها بــه قرارداد در پســابرجام خبر داد.«منصور معظمي» دیروز در خاتمه نشســت خبري پنجاهمین ســالگرد تأسیس ایدرو درخصوص قراردادهــاي بهنتیجهرســیده پس از برجــام در این سازمان افزود: قراردادهاي بینالمللي یک کار پیچیده اســت و تاکنون هشت تا ۹ قرارداد از ۲8 مورد یادشده به نتیجه رســیده اســت.وي ادامه داد: شــرکتهاي خارجي سالهاي سال اســت که عادت به سادهترین کار یعني صادرات به کشــور دارند، امــا در قراردادها به دنبال الزام آنها به افزایش ســهم ســاخت داخلي هستیم که در برابر این مســئله مقاومت ميشود.این مقام مســئول گفت: بحث قیمت خودروهــا به بازار هــدف برميگردد، بــراي جامعه هــدف ایراني تولید خودروي گرانقیمت مدنظر نیســت، اما مسئولان در نحوه پیشفروش خودروي پژو ۲008 «بيســلیقگي» کردند.بــه گزارش ایرنا، پژو ۲008 نخســتین محصول ایکاپ )شــرکت مشــترک ایرانخودرو و پژو فرانسه( که به گفته مســئولان امر مقرر بود بــا قیمتي حدود ۵00 تــا 800 میلیون ریال )۵0 تــا 80 میلیون تومان( به بازار عرضه شــود، در پیشفــروش اولیه رقم 600 میلیــون ریال را به عنــوان پیشپرداخت در خود دید؛ موضوعي که در کنار ســایر گلایههاي مردمي از نحوه ثبتنامهــا، اعتراضهــاي زیادي به همراه داشــت. معظمي در ادامه با اشــاره به قراردادهاي آيپيسي IPC() اظهار کرد: طرف مقابل این قرارداد شرکت ملي نفت ایران است که با شرکاي خارجي به عقد قرارداد ميپردازد.وي ادامه داد: اردیبهشت ماه امسال مجوز وزارت نفت براي توســعه میدان نفتي سوسنگرد اخذ شد که اکنون شرکت آن تشکیل شده، همکار خارجي نیز انتخاب شــده و پــس از مطالعه میــدان، قرارداد توسعه و اکتشاف آن را نیز منعقد خواهیم کرد.رئیس هیئت عامل ســازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران تصریح کرد: ارزش سرمایهگذاري این قراردادها 800 تا ۹00 میلیون دلار اســت.معظمي همچنین در توضیح قرارداد ایدرو با رنو گفت: در این زمینه آقاي نعمتزاده وزیــر صنعت، معــدن و تجارت به ارائــه توضیحات خواهند پرداخت، اما با کارخانهاي که خریداري شده، امســال کار آغاز خواهد شــد. وي اضافــه کرد: اکنون روزانه هفت دستگاه خودرو تولید ميشود که مطابق برنامه به روزانه 11 دستگاه افزایش خواهد یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.