ما در تخشطراکتیخانلج دازوستلادت حسن ناتقیشروح« انکی در و گلفبتروگوب هاا»«شر قر»:ا داریم

Shargh - - سياست -

حضور پیدرپی شــما در ســتادهای انتخاباتی ↙ رؤســای جمهور یا کاندیداهای ریاستجمهوری در ادوار گذشته شــما را به چهرهای ستادی بدل کرده اســت، علت این حضورهای پیاپی چیســت و چه شــد که در این دوره از رقابتها هم در ستاد حسن روحانی فعال شدید؟

ســابقه و ســبک مدیریتی من سبب شــده است در ادوار مختلف انتخابات یا خودم در ستادهای انتخاباتی مسئولیت داشته باشم و از دوستان دعوت به همکاری کنم یــا اینکه دوســتان از من برای حضــور در کارهای ســتادی دعوت کردهاند، شــاید به این واسطه است که همه من را به نوعی یک چهــره انتخاباتی میدانند. به شوخی به دوســتان میگویم ما هم شــبیه «کولبر»ها شــدهایم، بار میخورد، روی دوش مــا بالا میرود؛ ولی پــس از انتخابات عــدهای دیگر از موهبتــش بهرهمند میشــوند. جدای از این شــوخی واقعیت این قصه این اســت که من یک دغدغــه عمومی و کلــی دارم و آن این است که فرایند توســعهگرایی را به مدار سیاست و اقتصاد بازگردانیم. من فکر میکنم فرایند توسعهگرایی در کشــور دچار اختلال شده است و عناصر توسعهیافته کم هستند، این بحث صرفنظر از حضور اصلاحطلبان یا اصولگرایان در اریکه قدرت است. من معتقدم در پی تأکیدهای بزرگان نظام برای حرکت بهســوی پیشــرفت و تحول باید به ســمت یافتــن و رویکارآوردن عناصر توسعهگرا باشیم، عناصری که فهمشان از دولت و ملت فهم درستی باشد.

یک نکته دیگر هم که ســبب شــده مــن به عنصر مشترک ستادهای انتخاباتی وابسته به جریان اصلاحات بدل شــوم، بــه ســالهای خدمتــم در وزارت کشــور بازمیگــردد و نگاه و ارتباطی که با جامعه سیاســی به دست آوردم. براساس یافتهها و تحقیقات من عناصری بایــد وارد عرصــه قدرت شــوند که دل در گــرو مردم دارند و صرفا مشــتاق رســیدن به قدرت نیستند. عشق خدمــت به مردم مهمترین فاکتوری اســت که ســبب فعالیتهای ســتادی و سیاسی من شــده است. من از ســال ۷۵ بهصورت علنی و شفاف وارد عرصه فعالیت حزبی شــدم )هرچند از دوران دبیرستان فعال سیاسی بودم و ســالها بعد به عضویت انجمنهای اسلامی و شــورای مرکزی تحکیم وحدت درآمــدم(. در تمام این ســالها در ستادهای انتخاباتی سیدمحمد خاتمی، اکبر هاشمیرفسنجانی، میرحسین موسوی و درنهایت حسن روحانی حضور فعال داشــتهام و بهصورت مســتقیم و غیرمستقیم صاحب سمت و مسئولیت شدهام.

بههمیندلیل در انتخابات اخیر هم احساسم این بود که باید انتخابات را در مســیری قرار دهیم که بهواسطه آن مــردم از فراینــد آنچه قرار اســت در آینده رخ دهد آگاه شــوند، به عقیده من در عرصه سیاســی کشور دو جریان تأثیرگذار وجود دارد؛ یکی جریان توسعهگراست و جریان دیگر هم اگر نگوییم ضدتوســعه است حداقل غیرتوسعهگراست. من حسن روحانی را در این انتخابات کاندیدای جریان توســعهگرا دیدم - اگرچه تا رسیدن به نقطه امید ما فاصله بســیار است – بههمیندلیل وقتی دعوت به همکاری شدم وظیفه خودم دیدم که در ستاد انتخاباتی حســن روحانی حاضر شــوم و برای گسترش توسعهگرایی در کشور تلاش کنم. برای فعالیت در ستاد انتخاباتی حسن روحانی از ↙ طرف چه کسی دعوت شدید و مسئولیت ستاد خبری را پذیرفتید؟

من رســما از طــرف آقای علی جنتــی که معاونت تبلیغات و اطلاعرســانی ســتاد انتخاباتی به او محول شــده بود دعوت به کار شــدم. بعد از حضورم در ستاد خبری از طرف مرتضی بانک هم به یک اتاق فکر دعوت شدم و بعد هم محمد شریعتمداری وظایف دیگری به من سپردند. حضور در ســتاد انتخاباتی و همکاری با مردان ↙ مورد اعتماد حسن روحانی چگونه بود؟

من تا پیــش از این همکاری مســتقیم انتخاباتی با محمد شریعتمداری را تجربه نکرده بودم؛ اما حضورم در ســتاد تجربه خوبی بود، محمد شریعتمداری انسان فهیم، توســعهیافته و بااخلاق و نجیب و با ســعهصدر بسیار است. او بهعنوان رئیس ستاد انتخاباتی فشارهایی کــه بــه ســتاد وارد میشــد، اهانتهــا و تخریبها و شلوغکاریهایی را که میشــد و در ستادهای دیگر رخ نمیداد یا حداقل کمتر دیده میشد با سعهصدر بالایی رفع و رجوع میکردند. از این حواشــی که اشــاره کردید میتوانید چند ↙ نمونهای را شرح دهید؟

نه، چون نمیتوانم تاوانشان را بپردازم. پیش از اردیبهشــت 96 آخرین حضور شــما در ↙ ستادهای انتخاباتی به سال 88 بازمیگشت که بابت مسئولیت و اموری که در آن ایام هم بر عهده داشتید، بازداشت و محکوم شدید، این محکومیت برای شما محرومیتهای سیاســی - اجتماعی به همراه آورد و خانوادهتان نیز در این مســیر تجربه ناخوشایندی داشتند، آیا از تکرار این تجربه نگران نبودید؟

نگرانی که وجود داشت و دارد، اما تحلیل ما این بود که آقای روحانی در این شــرایط «خیرالموجودین» بود، نه اینکه بگوییم او تمام خواســتههای ما را همپوشانی میکند، اما شــرایط انتخابــات بهگونهای بــود که باید میدیدیم کدام کاندیدا بیشــترین همپوشانی را با اصول مورد نظر ما داشــت و درعینحال انتخــاب او کمترین تبعات منفی را به ارمغان میآورد. در این شرایط بود که حســن روحانی مورد تأیید احزاب اصلاحطلب، شورای عالــی سیاســتگذاری اصلاحطلبــان و اصولگراهای معتدل قرار گرفت. البته همین اعلام حمایت گســترده هم بــرای امور تبلیغاتــی و انتخاباتی حســن روحانی

مشــکلاتی ایجاد کرد؛ اما دو عامــل مانع تکرار حوادث 88 شــد؛ یکی اینکه ما اجازه ندادیم تحریکات رقیب بر ما تأثیر بگــذارد و به تعبیری در دام آنها نیفتیم. دومین دلیل هم اینکه تدبیر خوب آقای شــریعتمداری و دیگر رؤســای ســتاد یعنی آقایان بانک و جنتی برای رعایت معیارهای اخلاقی بیشازپیش و در راســتای پیشگیری از فضاسازی رقیب بود. در این فضا برای شما حاشیهای ایجاد نشد؟ ↙

حواشی که همیشه هستند، من همان روزها وقتی به یکی از دستگاههای مسئول برای ارائه توضیحاتی رفتم، گفتم که ما وطنمان را دوســت داریم، به قانون اساسی و میراث امــام اعتقاد داریم، به رهبری معظم نظام هم علاقهمند و ملتزم هستیم، پس طبیعی است که دلمان بیشتر از برخی مدعیان برای کشور و مردم میسوزد. فعالیت در ستادهای انتخاباتی به دلیل گشایش ↙ فضای سیاسی و رقابت بین کاندیداها و حامیانشان که در ایام انتخابات شــاهد آن هستیم، خاطرهساز و بهیادماندنی میشــود، از جمله برنامههای ماندگار ستاد روحانی برگزاری همایش «سلام آزادی » بود که پس از آن، تصویر خندان و همنوایی شما با جمعیت در فضای مجازی دستبهدســت شــد، از آن روز و حواشی آن برنامه خاطرهای دارید برای ما بگویید؟

آن همایش را جوانــان و هنرمندان برگزار کردند و ما هم ســعی کردیم در بخش رسانهای و انعکاس خبری به آنها کمک کنیم، من از سال ۷۴-۷۵ همراه جوانان بودم به همین دلیل هم برنامهای نیست که از سوی جوانان برگزار شود و من نقشی در آن نداشته باشم. من همواره خودم را با جوانان همراه و همگام کردهام. چون جوانانی که مسئول برگزاری این دست مراسم میشوند به نوعی با من در ارتباط هستند.

خــب، طبیعی بود کــه وقتی برگــزاری همایش ســلام آزادی در دســتور کار قــرار گرفــت، من هم فعال شــدم و با آقایان کبیری و شــیرزاد همــکاری کــردم و در آنجــا حضور یافتــم. در همایش آزادی، فضای لذتبخشــی حاکم بود، حضــور غرورآمیز جوانان در حمایت از کاندیدای محبوبشــان بینظیر بــود، مــن آن روز خیلی خوشــحال بــودم چــون چنیــن حضورهایی نقطه اتکای اقدامات انتخاباتی است.

گذشته از اهمیت سیاسی – تبلیغاتی آن گردهمایی، همایش ســلام آزادی برای من خاطرات گذشته را زنده میکــرد. این همایــش اما در زمانی ســبب گریهکردنم در اوج شــادی آن روز شــد. پخش تصاویری از آیتالله هاشمیرفسنجانی در نماهنگی انتخاباتی من را دلتنگ آیــتالله کرد و جای خالی آیتالله هاشــمی بیشــتر از هر زمانی احســاس شــد. آیتالله هاشــمی از معدود روحانیون سده اخیر بود که توسعهیافته فکر میکردند و توسعهگرا بودند.

یادم هست که در آخرین دیداری که با آیتالله داشتم طرحی را درباره توســعهگرایی و لزوم برنامهریزی برای توســعهگرایی با او مطرح کردم. آیتالله از کلیت طرح من خیلی خوشــحال شدند و گفتند: «خیلی خوشحالم که شما به این مرتبه رسیدید که بنشینید و برای ۵۰ سال آینده کشور برنامهریزی کنید». از برهمخوردن نظم همایش و کارشکنی جمعی ↙ علیه آرامشی که وجود داشت نگران نبودید؟

نــه، به نظرم بخشــیهایی که مســئولیت امنیت را برعهــده داشــتند، خیلی تــلاش میکردند کــه فضا را آرام کننــد و همزمان از ورود عناصــر ملتهبکننده هم جلوگیری میکردند، از ســوی دیگر خود مسئولان ستاد و فعالان ســتاد هم رعایت میکردند، درســت است که مسائلی مثل رفع حصر مطرح میشد، اما حامیان حسن روحانی با خط قرمزهای سالهای اخیر آشنا بودند و به .همین دلیل نه تحریکی اتفاق افتاد و نه فضا ملتهب شد

با توجه به اینکه روحانی تجربه چیدن کابینه اول را دارد، بههمیندلیل دیگر خبری از تشکیل کارگروههایی برای معرفی و بررسی رزومه گزینههای مد نظر نیست. البته طبیعی است که آقای روحانی در این امر مهم از مشاورت با آقای جهانگیری بهعنوان معاون اولش و همنظری با مشاورانی مانند آقایان نجفی و شریعتمداری هم بهره خواهد برد

ستاد انتخاباتی حسن روحانی در روز رأیگیری با ↙ یک چالش بزرگ مواجه شد و آن زمانبربودن پروسه رأیگیری و ازدحــام جمعیت در حوزههای اخذ رأی بــود و بعد هم تعلل برای اســتمرار زمان رأیگیری پس از نیمهشب و دلسردی مردمی که پای حوزههای رأیگیری رفته بودند. حالوهوای آن روز و شب شما در ستاد انتخاباتی چگونه بود؟ من بهواســطه تجربههایم- مدیرکل روابطعمومی وزارت کشــور و دبیری شــورای اطلاعرســانی وزارت کشــور- در شــوراهای مهم ایــن وزارتخانه شــرکت میکــردم؛ به همیــن دلیل هــم حدس مــیزدم که اســتقبال از انتخابات چنین باشد و حتی این پیشبینی را در ملاقاتهای حضوری و حتی تلفنی به مســئولان وزارت کشور اعلام کردیم تا برای اخذ رأی مردم تدابیر و تسهیلات بیشتری اتخاذ شود. متأسفانه یک بیتدبیری بزرگی صورت گرفت و عدم پیشبینی آن حجم مردم، آن هم در ســاعتهای اولیه رأیگیری مسئولان وزارت کشور را غافلگیر کرد و نتیجه هم خستگی و انتظارهای طولانی مردم بود. جالب بود کــه فرماندار اعلام کرده بود برای تأیید هویت رأیدهندگان یک دقیقه زمان لازم اســت و معطلی مردم برای دســتاندرکاران برگزاری انتخابــات قابل پیشبینــی بود؛ یعنی براســاس گفته فرماندار وقتی در ســاعتهای اولیه رأیگیری 2۰۰ نفر در حوزههــای اخــذ رأی حضور یافتند، بــرای اخذ نفر دویستم حداقل 2۰۰ دقیقه زمان معطلی وجود داشت. که همین هم شد.

مــن ســاعت ۹ صبــح روز انتخابــات وقتــی بــه نزدیکترین حوزه اخذ رأی به ســتاد یوســفآباد رفتم، 2۰۰ نفر در صف رأیگیری بودند، همان موقع بلافاصله با استاندار، فرماندار و معاونان وزیر کشور تماس گرفتم و بهعنوان کسی که مسئولیتی در ســتاد داشــتم و تجربیاتی که در وزارت کشــور کســب کرده بودم به آنهــا گفتم که فرایند رأیگیری دچار اختــلال میشــود و مردم اذیت میشوند. اگر نهادهای مرتبــط روند و ثبت کد ملی را در همان ابتدا تســهیل میکردند یا تعــداد صندوقهای ســیار را با رعایت قواعد و قوانین افزایش میدادنــد، طبیعتا چنین مشکلی پیش نمیآمد. متأسفانه در برخــی مناطق تهــران، افراد شــش، هفت ساعت رأیگیریشــان طول کشیده بود؛ مثلا خانواده من شش ساعت در صف بودند، رأیدادن خودم من در یکی از خلوتتریــن حوزههای رأیگیری نزدیک به سه ساعت طول کشید. جالب این بود، وقتی که در صف به یک پیرمرد برخوردم و گفتم که این صف باعث آزار شــما شده است و خواســتم به نحوی از او دلجویی کرده باشم، او خیلی قاطع و شعارگونه گفت: «آینده کشور میطلبد که من چند ساعت در صف رأی باشم و بمانم».

مســئله دیگری که در زمان انتظار برایم خاطرهساز شد، این بود که خانمی ناراحت و خسته از صف طولانی و کندی روند رأیگیری با حالت اعتراض میخواســت حوزه رأیگیری را ترک کنــد؛ اما خانم دیگری با نهیب و فریــاد به او گفت: «نرو، چرا میروی، فکر میکنی اگر بروی معلوم نیست چه کســی رأی میآورد و آینده ما را خراب میکند!». ایــن زیباترین صحنه در تمام مدت حضورم در ستاد انتخاباتی بود. در کنار این دلگرمیها؛ اما استرس کار ستاد، خبرســازیهای جعلی رقبا بود. رقیب هر لحظه خبرســازی جعلی میکرد و ما باید با آن مقابله میکردیم.

آن روز من همه فعالان خبری و اطلاعرسانی ستاد و شبکههای مجازی را کنار هم جمع کردم و لحظهای تصمیم میگرفتیم در برابر دروغ و خبرسازیها و البته کاســتیهای وزارت کشــور در اخذ رأی مــردم چگونه اطلاعرسانی کنیم و به مردم امید بدهیم، تمام تلاش ما

در ســتاد خبری این بود که سلبی عمل نکنیم و ایجابی مردم را به ماندن در حوزههای رأیگیری تشــویق کنیم. در همین راســتا هم ارتباط خوبی بین حوزه رســانه و اطلاعرســانی و بخش شــبکههای مجازی ایجاد شده بود که عملکــرد منحصربهفردی را از خــود به یادگار گذاشتند. تمدید زمــان رأیگیری و تعلل دســتگاههای ↙ مربوطه بــرای اعلام قاطع آن به حاشــیه روز آخر رأیگیری بدل شــده بــود، از آن حالوهوا برای ما بگویید.

وزیــر کشــور باید پاســخ دهند به چه دلیــل و چرا وزارت کشــور در تمدید زمان رأیگیری تعلل میکرد؟ وزارت کشور باید پاســخ دهد که چرا وقتی خبر تمدید زمان رأیگیری را رســما اعلام میکــرد، در برنامههای صداوسیما زیرنویس میشــد که رأیگیری پایان یافت! این حرکت خیلی بدی بود، من اصلا در باب صداوسیما وارد نمیشــوم؛ چون بعید میدانم در شــرایط فعلی تأثیری داشــته باشــد؛ ولی وزیر کشــور طبق آییننامه موظــف بــه تمدید زمــان رأیگیری بود. عیــن عبارت آییننامه این است : «پس از اتمام ساعت رأیگیری همه کســانی که در شــعب حضور دارند، به داخل شعبهها هدایت میشوند و سپس درهای شعب بسته میشود و پس از اطمینان از اخذ رأی از همه کسانی که در شعب حضور دارند، در صندوقها باز میشــوند و آرا شمرده میشــود». این در حالی اســت که طبق اطلاع موثق و براساس اظهارات خود اعضای شورای نگهبان و وزارت کشور، بعد از ساعت 2۴ از خیل عظیمی از مردم و طبق گفته رئیسجمهور حداقل چهار میلیون نفر رأی گرفته نشــد. من خودم در سرکشــی از ســتادهای یوسفآباد ناراحتــی و حتی گریه مردمی را کــه از آنها رأی گرفته نشده بود، دیدم.

این اشتباه و خسران بزرگی برای ما بود که نتوانستیم رأی مــردم را اخــذ کنیم. آنچه این خســران را بزرگتر میکند، این اســت که بخشی از این آرا، آرای خاموشی بودند که تابهحال در انتخابات گذشــته شــرکت نکرده بودنــد و در این دوره احســاس تکلیــف کردند و پای صندوق رأی آمدند. شب انتخابات با وجود تعهد وزارت کشور برای ↙ اعلام تدریجی شــمارش آرا تا چند ساعت خبری از نتایج آرا نبود و درعینحال هم خبرسازیهای رقبا نگرانکننده بود. در آن ساعتها نگران نشدید؟

شب انتخابات بهگونهای نبود که ما از روند شمارش آرا مطلع نشــویم. من سالهای ســال در وزارت کشور بودم. شــرایط و فرایند اطلاعیابی ما بهگونهای اســت که مــا لحظهبهلحظه مطلع میشــدیم کــه در کدام صندوقها چه آرایی ریخته شــده است. بهخاطرهمین دلنگرانی از نتیجه انتخابات نداشتیم؛ هرچند ما از شبِ روز رأیگیری تا ساعت ۹ صبح روز بعد که آرا اعلام شد، لحظهبهلحظه اخبار را با آقایان بانک، شــریعتمداری و جنتــی چک میکردیم و همگی بیــدار بودیم. تا اعلام نتایج هم همگی به پیروزی روحانی واقف بودیم. این روزها بحث رایزنی بر ســر کابینه دوازدهم ↙ داغ اســت و هرازگاهی خبرهایی دربــاره ورودی و خروجیهای کابینه شــنیده میشــود. آیا شــما بهعنوان یکی از فعالان ستاد روحانی در جریان این گمانهزنیها هستید؟

بله، این روزها خیلی پرخبر است. دراینمیان برخی خودشان را سر زبانها میاندازند و برخی دیگر کاسبان پُســت هســتند و اتفاقا خیلی هم زرنگ و وارد هستند؛ اما روند چینش کابینه شــفاف است و اولین گام اصلی و مرســوم آن هم مشــورت رئیسجمهــوری با مقام معظم رهبری است که نه کتمانکردنی است و نه قابل تحلیل و تبیین. این روال در همه دولتها صورت گرفته و اســتمرار هم خواهــد یافت. تاآنجاکــه من میدانم، تاکنون رئیسجمهوری با کســی برای ماندن یا رفتن از کابینــه صحبت نکردهاند و با توجه بــه اینکه روحانی تجربــه چیدن کابینــه اول را دارد، خودش دیگر دارای شناخت کافی برای چیدمان کابینه است؛ بههمیندلیل دیگــر خبری از تشــکیل کارگروههایی بــرای معرفی و بررســی رزومه گزینههای مدنظر نیست. البته طبیعی اســت که آقای روحانی در این امر مهم از مشــاورت با آقای جهانگیــری بهعنوان معاون اولش و همنظری با مشاورانی مانند آقایان نجفی و شریعتمداری هم بهره خواهد برد. شــما بــرای مســئولیتی در مجموعــه دولت، ↙ پیشنهادی داشتهاید؟

قبلا هم گفتم که ما نقــش «کولبر» را در انتخابات بازی میکنیم )میخندد( بار بخورد، میآوریم بالا.

خیر، تاکنون پیشــنهادی نداشــتهام؛ امــا خودم به صــورت جدی پیگیــر بهثمرنشســتن ایدهای هســتم کــه هدفش شــکلگیری «باشــگاه یا کانــون مدیران توســعهیافته» است؛ تشــکلی برای اجتماع و حضور مدیرانی که هدفشــان توسعهیافتن کشور است و برای توســعهیافتگی آن برنامهریزی میکنند. من این ایده را با آقایان شریعتمداری و جهانگیری در میان گذاشتهام و هماکنون برای تحقق آن رایزنی و تلاش میکنم. پیــروزی روحانــی کام هوادارانش را شــیرین ↙ کرد؛ اما ایــن پیروزی وظیفه دشــواری را بر گردن نزدیکان رئیسجمهوری گذاشته است و توصیه شما دراینباره به همراهان نزدیک به روحانی چیست؟

من به واســطه همیــن حمایت بینظیــر مردم از حســن روحانی و فهرســت اصلاحطلبان برای شورای شــهر، بارها و بارها حضــوری و مجازی بــه نزدیکان رئیسجمهور و اعضای شورای شهر گفتم که مردم ما را شــرمنده کردند. کاری نکنیم که بعد از چهار سال ما شرمنده مردم شویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.