آینه

Shargh - - سياست -

تــلاش ناشــیانه بــرای تحریف تاریــخ انقلاب اسلامی

شبکه استعماری بیبیســی، بوق تبلیغاتی دولت لندن در یک اقدام ناشیانه و مضحک تلاش کرد با تحریــف واقعیتهای عینــی و ملموس تاریخ معاصر انقلاب اسلامی به بازنویسی تاریخ بهدلخواه خود و با اهداف اســتعماری بپردازد. بیبیســی در این به اصطــلاح میزگرد به بهانه فیلمهای روایتگر تاریــخ دوران اولیه انقلاب به طرز ناشــیانهای به تحریف تاریــخ پرداخت تا با جانبــداری از گروهکهای محــارب و جنایتکار تروریســتی، آنها را مظلوم و بیگناه جلوه دهد! ... مشکل اینجاست که استعمار روسیاه انگلیس هنــوز هم حافظــه تاریخی ملت بــزرگ ایران را دســتکم گرفته و اینگونــه وقیحانه به «تطهیر داعشهای دیروز» پرداخته است. وجود ۱۷ هزار شــهید ترور در ایران بهخوبی نشــان میدهد که ملت و انقلاب اســلامی قربانی ترور بوده است. اما آنچه به بیبیســی مربوط میشود این است که این رســانه استعماری مدتهاست در گرداب تحلیلهای وارونه غرق شده و نباید از فرورفتگان در چنین گردابی بیش از این انتظار داشت.

نشانههای سندروم استکهلم! محمد صرفــی:

«کلید چرخید ایــران خندید»، «دنیا به احترام ایران ایستاد»، «آغاز عصر ایرانی»، «جهان تغییر کرد»، «ایران بر قله توافق»، «انفجار امید»، «خورشید درخشــان شد تا باد چنین بادا»، «جشــن دســتیابی مطالبات هســتهای با نرمش قهرمانانه»، «پیروزی بدون جنگ»، «انفجار اتمی بدون بمب»، «پــا به پای شــادمانیهای مردم»، «حصر ایران شکســت»، «روز خوب توافق اتمی»، «کلید تدبیر قفل تحریمها را گشود»، «خجسته باد این پیروزی»، «توافــق عزتمندانه»، «گل صدبرگ توافق شــکفت»، «مهر تدبیر بر پیشــانی تحریم»، «توافق قهرمانانه ایران»، «فتحالفتوح دیپلماسی ایران»، «توافق تاریخی»، «غروب تحریم، ســاحل توافق» و... «ســندروم استکهلم» وضعیتی است کــه در آن گروگان حــس یکدلــی و همدردی و احساس مثبت نسبت به گروگانگیر پیدا کرده و در مواقعی این حس تا اندازهای است که از کسی که جان، مال یا آزادیاش را تهدید کرده، دفاع نموده و به صورت اختیاری و با علاقه خود را تسلیمش میکند! آیا عدهای در ایران، نسبت به دشمن دچار «سندروم استکهلم» شدهاند؟!

توافقــی بــر پایه ســه اصــل عــزت، حکمت و مصلحت بهرام قاســمی:

... مذاکرات هستهای و توافق حاصل از آن را میتوان شکست پروژه ایرانهراسی و پایانــی بــر انــگاره باطــل و موهــوم بازیگــر غیرخردمند دانست؛ بنابراین شاید بتوان بزرگترین توفیق و دســتاورد حاصــل از توافق برجام، حتی فراتر از دســتاوردهای عظیم لغو تحریم و تثبیت حقوق هستهای را پذیرش ایران اسلامی بهعنوان بازیگری خردمند، مسئولیتشناس و قابل احترام از ســوی نظام بینالملل و قدرتهــای بزرگ آن دانســت. ترجمــان عینی و عملی ایــن پذیرش و شناســایی، خروج کشــورمان از ذیل فصل هفتم منشــور و لغو قطعنامههای غلاظ و شداد شورای امنیت، بدون تمکیــن در برابر آنها و تنها از طریق دیپلماســی و مذاکره اســت. این مذاکرات، بیش از هرچیــز توان بالای دیپلماســی و دیپلماتهای کشــورمان، بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفههای قــدرت نــرم را بــه رخ جهانیان کشــید و جایگاه کشورمان بهعنوان بازیگری خردمند و قابل احترام را تثبیت کرد...

برجام و 2سالگی مدارا با آمریکاییها محمــد اســماعیلی:

در دو ســالگی توافق هستهای ایران با ۱+۵ این ســؤال را باید مطرح کرد که آیا طبق رســم مألوف، این دو سالگی را باید جشــن بگیریم و به آن افتخار کنیم یا خیر. محمدجواد ظریف با اظهارات روز گذشتهاش در نیویورک مبنی بر اینکه «متأسفانه آمریکا ضمن اینکه حداقل ماندگاری را در این توافق داشــته است ولی با اجازهندادن به ایران در بهرهبردن از منافع کامل این توافق در عملکردن به روح این توافق شکســت خورده است«. پاسخ به پرسش بالا را بــدون فوت وقت داده، اما لازم اســت با طرح ادلهای متقن، چرایــی بهکارگیری ادبیات شکست توسط وزیرامورخارجه کشورمان پس از گذشــت۷۰۰ روز از روز امضای برجام در آمریکا ارزیابی شــود. بایــد بالطبع نــگاه محمدجواد ظریــف در ۰۴/2۳/۹۶ نگاه ســابق بــه غرب را تغییــر داد؟ آیا بعــد از امضای برجــام اوضاع اقتصــادی مردم بهتر شــد؟ از حجــم و دامنه تحریمهای ضدایرانی کاســته شــد؟ تهدیدات نظامی علیه کشــورمان کاهش یافت؟ نام ایران دیگر ذیل فصل هفتم شــورای امنیت نیســت؟ ایران بهراحتی میتواند موشــک آزمایش کند؟ توطئهها و دشمنیهای نظام سلطه علیه ایران افزایش داشته یا کاهش؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.