اخبار تغييرات در کابينه گمانهزني رسانهاي است

Shargh - - ديپلماسي -

ایرنا:

معــاون امــور مجلــس رئیسجمهــوري، روز گذشــته در شــوراي معاونین پارلماني وزارتخانهها و دســتگاههاي اجرائي، گفت: «رئیسجمهوري در حال بررســي و رایزني براي معرفي کابینه جدید هستند ولي فهرســتها و اخبار و گزارشهایي که در این زمینه در سایتها و رســانهها منتشر ميشــود، فعلا گمانهزني است و بعضا هم با اهداف خاصي منتشر ميشود».

حســینعلي امیري ادامه داد: «براســاس ماده 204 قانون آییننامــه داخلي مجلــس، رئیسجمهوري تا دو هفته پس از انجام مراســم تحلیف، اسامي وزیران پیشــنهادي را به همراه شــرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت به مجلس شــوراي اسلامي ارائه ميکند. شــروع این دو هفتــه ميتواند بعد از مراســم تحلیف باشد». او افزود: «یک هفته پس از ارائه فهرست وزیران پیشنهادي از ســوي رئیسجمهوري، جلسات مجلس براي بحث و بررســي خط مشــي و اصول کلي برنامه دولــت و اخذ رأي اعتماد براي وزیــران بهطور متوالي تشــکیل ميشــود. براســاس قانون آییننامه داخلي مجلس شوراي اســلامي، با پیشنهاد رئیس مجلس و تصویب نمایندگان، جلسات رأي اعتماد بهصورت صبح و بعدازظهر برگزار خواهد شد».

معــاون پارلمانــي رئیسجمهــوري روابط نزدیک و ســازنده بــا مجلــس شــوراي اســلامي را یکــي از سیاســتهاي اصلي دولت تدبیر و امید خواند و گفت: «خوشبختانه ســطح تعاملات دولت و مجلس ارتقاي خوبي یافته است و ما امیدواریم این تعاملات در دولت دوازدهــم نیز ادامــه یابد و این رونــد ميتواند در حل مسائل و مشکلات کشور تأثیر بسزایي داشته باشد».

امیري با قدرداني از تلاشهــاي معاونین پارلماني وزارتخانهها و دســتگاههاي اجرائي در دولت یازدهم افــزود: «مطمئنا روزهاي آینــده اوج کار معاونت امور مجلــس ریاســتجمهوري و معاونتهــاي پارلماني دستگاههاي اجرائي خواهد بود که امیدواریم همکاري نزدیک میــان دســتگاههاي مختلف با هیئترئیســه، فراکســیونها، کمیســیونهاي تخصصــي مجلس و مجامع اســتاني نمایندگان، آثــار مثبت خود را در کلیه مناسبات دولت و مجلس نشان دهد».

او گفت: «مطمئنا تعامل سازنده میان قواي مختلف و از جملــه میان دولت و مجلــس ميتواند به تحقق هرچــه بهتر و ســریعتر اهــداف انقــلاب، آرمانهاي حضــرت امــام )ره(، منویــات مقام معظــم رهبري و برنامههاي رئیسجمهوري منتخب ملت کمک کند».

امیري همچنین بر ضرورت رســیدگي سریع و دقیق به درخواستها و نامههاي نمایندگان محترم تأکید کرد و افــزود: «همه ما باید تلاش کنیم بر اســاس قوانین و مقررات به مشــکلات، بهویژه مشــکلاتي که به وسیله نماینــدگان مردم منعکس ميشــود، رســیدگي کنیم ولــي در عین حــال مراقبت کنیم که برخي مناســبات غیررسمي به روند منطقي امور آسیب نزند».

دهدشــتي مدیرکل دفتر ویژه دولت در مجلس نیز گزارشي تطبیقي از تعداد سؤالات و تذکرات نمایندگان مجلس از مقامات اجرائي در دولتهاي یازدهم، دهم و نهم ارائه کرد.

در این جلسه همچنین هر یک از معاونان پارلماني وزارتخانهها و دســتگاههاي اجرائــي مطالبي را درباره عملکــرد خود و نحوه تعامل بهتر با مجلس شــوراي اســلامي بهویژه در ایام تحلیف و رأي اعتماد به کابینه جدید، ارائه و از اقدامات و برنامهریزيهاي کارشناسي معاونــت امور مجلس ریاســتجمهوري براي ارتقا و تسهیل روابط دولت و مجلس قدرداني کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.