نماینده پوتین در تهران

شمخاني: هيچگونه توافقي نباید زمينهساز تجزیه سوریه باشد

Shargh - - ديپلماسي -

شــرق:

فرســتاده ویژه پوتین روز گذشــته به تهران سفر کرد و با علي شــمخاني ملاقات کرد. این دیدار در حالي انجام شــد که هفته گذشته ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رهبران روســیه و آمریکا در حاشــیه اجلاس جي20 با هم ملاقات کرده و درباره ســوریه به توافق جدیدي رســیدند. این توافق دنبال گسترش مناطق آتشبس در سوریه است.

علي شــمخاني در ملاقات بــا نماینده ویژه پوتین گفته کــه «هیچگونه توافقي نباید زمینهســاز تجزیه سوریه باشد». دبیر شوراي عالي امنیت ملي با اشاره به لزوم احترام کشــورهاي فعال در بحران ســوریه به حاکمیت این کشــور بر تمام ســرزمین خود، تأکید کرد: هیچگونه توافقي نباید مخدوشکننده این اصل غیرقابلتغییر یا زمینهسازي براي تجزیه سوریه باشد.

به گزارش ایسنا در ملاقات «الکساندر لاورنتیف»، نماینده ویژه رئیسجمهوري روســیه در امور سوریه، مواضــع دولتهــاي درگیــر بحــران ســوریه، روند آتشبس و توافقهاي صورتگرفته همچنین آخرین تحولات در زمینــه رویارویي با گروههاي تروریســتي مورد بحث و بررســي قرار گرفت. هفته گذشــته نیز سرگئي ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به تهران ســفر کرد و درباره برجام مذاکراتي با عباس عراقچي انجام داد. به گزارش ایســنا، الکســاندر لاورنتیف که رئیس هیئت مذاکرهکننده روس در مذاکرات آســتانه است، در ســفر به تهران علاوه بر شمخاني با حسین جابريانصــاري، معاون وزیر خارجــه و مذاکرهکننده ارشد ایران در نشست آســتانه نیز ملاقات ميکند. او 17 خردادماه نیز به تهران سفر کرده بود.

سوءاستفاده از فرصت گفتوگوي سياسي

شمخاني سوءاســتفاده برخي عناصر تروریست از فرصــت گفتوگوهــاي سیاســي و آتشبس را براي بازســازي خود غیرقابل قبــول و نگرانکننده عنوان کرد و خاطرنشان کرد: تجربه ثابت کرده این عناصر به هیچ پیمان و توافقي پایبند نبوده و از هر فرصتي براي کشــتار مردم بيگناه و پیگیري اهداف غیرانساني خود استفاده خواهند کرد.

دبیــر شــوراي عالي امنیــت ملي عنــوان کرد: ابتکار سیاسي سهجانبه و برگزاري اجلاس آستانه، روش موفقي اســت که ميتوانــد به عنوان الگوي پایاندادن بــه بحرانهاي منطقهاي با بهرهگیري از

ظرفیتهاي بومي مورد اســتفاده قرار گیرد. وي با اشــاره به فعالیت گســترده لابي صهیونیسم براي تضعیــف دولت ســوریه و جهــتدادن معادلات سیاســي و امنیتي در مســیر ضربــهزدن به جبهه مقاومت، افزود: رژیم صهیونیســتي ضمن برقراري پیونــد عمیق و گســترده با گروههاي تروریســتي و کشــورهاي حامي آنها، به دنبال اســتفاده ابزاري از ایــن گروهها بــراي بهاصطلاح امن نگهداشــتن مرزهاي اســرائیل و تداوم ســرکوب مردم مظلوم فلسطین است.

همچنیــن الکســاندر لاورنتیف، نماینــده ویژه رئیسجمهــور روســیه در امور ســوریه، نیز در این ملاقات ضمن ارائه گزارشــي از تفاهم روسیه، اردن و آمریکا درخصوص منطقه کاهش تنش در جنوب غرب سوریه به سؤالات مطرحشده دراینباره پاسخ داد. لاورنتیف با تأکید بر نقش و کارکرد تعیینکننده جمهوري اسلامي ایران، روسیه و سوریه در موضوع مبارزه واقعي با تروریسم، افزود: روند همکاريهاي راهبردي مشــترک میان سه کشــور تا نابودي کامل جبهه تروریسم با جدیت ادامه خواهد یافت.

مذاکــرات مقامات روســي و ایرانــي در حالي انجام ميشود که طبق توافق نشسته آستانه 5 که چهاردهم تیرماه در آســتانه قزاقســتان برگزار شد، قرار اســت اجلاس آتي کارشناسي روند آستانه در تاریخ اول و دوم آگوســت برابر با 10 و 11 مرداد در ایران و دور ششــم کنفرانس آســتانه در هفته آخر آگوســت 2017 برابــر با هفته اول شــهریور 96 در آستانه مجدد برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.