مجلس نمایندگان مصوب کرد تلاش آمريكا برای جلوگيری از درگيری با ايران در خليج فارس

Shargh - - ديپلماسي -

ایســنا: اعضای مجلس نماینــدگان آمریکا به اتفاق آرا بــه متمم قانون اختیــارات دفــاع ملی بــرای جلوگیری از درگیــری با ایــران در آبهای خلیجفارس رأی مثبت دادند. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشــنبه با تصویب اصلاحیه قانون اختیارات دفاع ملی از پنتاگون خواســتند تا ایجاد کانالهای ارتباطی بــا ایران را برای جلوگیــری از رویاروییهای اتفاقی با نیروهای ایران در آبهای خلیجفارس مورد بررسی قرار دهد.

جان کانییرز و روبن گالکو، اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، این متمم را پیشنهاد دادند که بدون حتی یک مخالف از میان 435 کرسی بــه تصویب رســید. مجلس نماینــدگان درحالحاضــر در اختیار اکثریت جمهوریخواهان قرار دارد. قانون اختیارات دفاع ملی روز جمعه با 344 رأی موافق به تصویب رسید که سیاست و بودجه دفاعی را تعیین میکند و طرح اولیه آن در ماه ژوئن ابتدا در کمیته خدمات مسلح سنا به تصویب رسید و هنوز ازسوي کل سناتورها تصویب نشده است.

خلیجفارس تاکنون شــاهد مواردی از درگیری بین کشــتیهای ایرانی و آمریکایــی بــوده اســت. چندی پیش شــلیک اخطار از ســوی ناوهای ایرانی به ناو آمریکایی موجب دورشــدن این ناو شــد، امــا این درگیریها کم تکرار نمیشــود. یکی از اصلیترین مورد چالشهــای ایران و آمریکا در خلیجفارس، دســتگیری 10 ملــوان آمریکایی در دی ماه 94 ازســوي نیــروی دریایی ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی بود کــه وارد محدوده آبهای ســرزمینی ایران در اطراف جزیره فارسی شــده بودند. دستگیری آنها، یک شــب به طول انجامید و بعدها گفته شــد که تماس تلفنی بین وزرای خارجــه آمریــکا و ایران برای آزادی ملوانان آمریکایی انجام شــد. انتشار تصاویر دســتگیری این ملوانان موجب شد اعضای جمهوریخواه کنگره به دولت وقت آمریکا اعتراض شــدیدی کنند. سابقه این درگیریها و اخطارها موجب شــده کــه مجلس نمایندگان آمریــکا اصلاحیه قانون اختیارات دفــاع ملی از پنتاگون را تصویب کننــد. اکنون متمم این قانون، وزیــر دفاع آمریکا را ملزم میکند تا با هماهنگی وزیر امور خارجه کشــور گزارشــی درباره مزیتهای حصول یک توافق میان نیروهای نظامی ایران، آمریکا و نظامیان دیگر کشــورهای حاضــر در آبهای خلیجفارس تهیه و آن را بــه کمیتههای مرتبط در کنگره ارائه کند. متمم این قانون، وزیر دفاع آمریــکا را ملزم میکند تا با هماهنگی وزیر امور خارجه کشــور گزارشــی دربــاره مزیتهای حصول یک توافق میــان نیروهای نظامی ایران، آمریکا و نظامیان دیگر کشــورهای حاضر در آبهای خلیجفارس تهیه و آن را به کمیتههای مرتبط در کنگره ارائه کند.

در این متمم همچنین از پنتاگون خواســته شــده اســت تا برای ایجاد کانالهــای ارتباطی میــان نیروهــای ایرانی و آمریکایــی در خلیجفارس تــلاش کند که هــدف آن جلوگیــری از برخوردهای نظامــی تصادفی در آبهای خلیجفارس و تنگه هرمز عنوان شــده است، اما مشخص نیست فرصتهای ممکن برای ایجاد چنین ارتباطی چیســت و تصویب قاطعانه این متمم ممکن اســت بهعنوان نشانهای از نگرانی اعضای کنگره آمریکا و تمایل آنها برای پرهیز از هرگونــه تقابل نظامی احتمالی با ایران در این آبها تلقی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.