بررسی طرح راهاندازی خط کشتیرانی مسافری ایران و روسیه

Shargh - - ديپلماسي -

ایسنا:

مهدی ســنایی، سفیر ایران در روسیه اواخر هفته گذشــته با دعوت ســرگئی مارازوف، اســتاندار استان اولیانوفســک روسیه به این اســتان سفر کرد. راهاندازی خط کشتیرانی مسافری بین ایران و استان اولیانوفسک روســیه از طریق رودخانه ولگا، معرفی یکی از استانهای کشور بهعنوان همکار استانی استان اولیانوفســک، پروژه سرمایهگذاری جمهوری اسلامی ایران در تولید مخازن تحت فشار سیاِنجی در منطقه صنعتی ویژه اولیانوفسک، راهاندازی مراکز لجستیک در ایران و اســتان اولیانوفسک با هدف تسهیل تبادل کالاهای دو کشــور و نیز اجرای برنامههای فرهنگی، بخشی از مباحث مطرحشده و توافقات بهدستآمده در ملاقات سنایی و استاندار اولیانوفسک بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.