توصیه سخنگوی وزارت خارجه به دولتمردان آمریکا

Shargh - - ديپلماسي -

ایرنــا:

ســخنگوی وزارت خارجــه در واکنش به اظهارات نسنجیده رئیسجمهوری آمریکا علیه ایران در سفر به پاریس، گفت: ظاهرا مشاوران ایشان هنوز در فضای وهمآلود گذشــته ســیر میکنند و آنگونه کــه در آن دوران نیز از واقعیــات و بدیهیات ابتدایی بیخبر بودند، هماکنــون نیز از تحولات ایران، منطقه و جهان بســیار عقب هستند. بهرام قاسمی به دولت جدید آمریکا توصیه کرد ضمن توجه به نقش مثبت، سازنده و ثباتآفرین ایران در منطقه و جهان، طغیان و سرکشی را در سیاستها و اقدامات خودخواهانه و هرجومرجطلبانه خویش و برخی همپیمانان لجوج، متجاوز و اشغالگر خود در منطقه جستوجو کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.