سفر هیئتی از اتحادیه میهنی کردستان عراق به تهران

Shargh - - ديپلماسي -

ایسنا:

یکــی از رسانههای عراقی اعلام کرد امروز هیئتی بلندپایه از اتحادیه میهنی کردستان عراق در سفری رســمی و چندروزه راهی تهران خواهد شد. پایگاه خبری موازیننیوز نوشــت: این هیئت متشکل از کسرت رســول علی، معاوناول دبیرکل اتحادیه و ملابختیار و محمود ســنکاوی، از مسئولان بلندپایه اتحادیه میهنی اســت. این هیئت در رابطه با اوضاع اقلیم کردســتان عراق و منطقــه و همچنین تقویت روابط دوجانبه کردســتان عراق با ایــران با مقامات ایرانی گفتوگو خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.