ایالات متحده و اروپا در مسیر تقابل بر سر ایران

Shargh - - ديپلماسي -

در ایــن مــاه یک تحــول نفتــی رخ داد؛ توتال یــک قــرارداد تاریخــی را بــا ایــران امضــا کرد، رئیــس اجرائی این شــرکت از این قــرارداد تقریبا پنجمیلیــارددلاری بهعنــوان یک ابتــکار عمل از ســوی یک پیشــاهنگ صلح تعریف و تمجید کرد. پاتریک پویانــه در مصاحبهای بــا فرانسپرس در محل مراســم امضای قرارداد در تهران گفت: «ما اینجا هســتیم تا پل بســازیم نه دیوار ». این قرارداد بین شــرکت نفت ملی چین و پتروپــارس که یک شرکت ایرانی اســت، با توتال امضا شده است که در این قرارداد 20ســاله میدان گازی پارسجنوبی را توســعه خواهد داد. این قــرارداد اولین قرارداد عمده ایران در حوزه انرژی با یک شــرکت اروپایی از زمــان توافــق هســتهای با قدرتهــای جهانی است که سال گذشــته تحریمها علیه ایران را لغو کــرد. پویانه گفت: «توســعه اقتصــادی همچنین راهی برای ایجاد صلح نیز هســت». اشــاره پویانه انعکاسدهنــده نگاهی وســیعتر در بیــن رهبران اروپایی برای بهبود روابط با ایران اســت. این نگاه شرکتهایی مانند توتال را تشویق به سرمایهگذاری میکنــد، ســرمایهگذاریهایی کــه در ســایه لغو تحریمهــا ممکن شــده اســت. اظهارنظرهای او همچنین نشــاندهنده منازعه رو بــه افزایش بین ایالات متحده و اروپا بر سر چگونگی ایجاد روابط با ایران اســت، ایرانی که دولت ترامپ آن را بهعنوان یــک تهدید جهانــی معرفی و آن را بــرای اعمال تحریمها و انزوای بیشتر بررسی دوباره کرده است. از زمانی که ترامپ وارد کاخ ســفید شــده، اروپا و ایالات متحده مســیرهای مختلفــی را درباره ایران دنبال کردهاند و این مســئله آینده توافق هستهای را پرفرازونشــیب جلــوه داده اســت. بــرای اروپا توافــق هســتهای که در ســال 2015 امضا شــده، برقراری روابط با یک بازیگــر کلیدی در خاورمیانه را تســهیل میکنــد و در همیــن حــال یــک بازار مصرف بــزرگ انرژی را روی شــرکتهای اروپایی میگشاید. بسیاری از بانکها و شرکتهای اروپایی برای واردشــدن به بازار ایــران دودل بودهاند، اما شرکتهای فرانســوی، آلمانی و ایتالیایی در همه حوزهها از انرژیهای تجدیدپذیر گرفته تا هتلهای لوکس و تولید خودرو ســرمایهگذاری کردهاند. روز پنجشنبه، شــرکت فرانســوی که اتومبیلهای پژو ســیتروئن تولید میکند، گفته فروش این شــرکت در خاورمیانــه و آفریقا در اولین نیمه ســال جاری به خاطــر تولیدات جدید در ایران تقریبا ســه برابر شــده اســت. فابین دنی که یک مشــاور مقیم در تهران اســت و به شــرکتها در بازار ایران مشاوره میدهــد، گفتــه : «اروپاییهــا در حال بازگشــتند، چینیها در حال بازگشــتند، روسها و اوکراینیها همه در حال بازگشــتند و هرجا را که بنگرید، اینها حضور دارند ». او گفته : «شرکتهای بسیار بزرگی با اشتهای سرشار برای سرمایهگذاری در ایران وجود دارنــد و آنها در این بازار جذب خواهند شــد». اما در واشــنگتن، این توافقنامه که به وســیله دولت اوباما امضا شــده، بهعنوان یک توافــق بابرکت و پرمنفعت به حساب نیامده است. برخی از ساکنان کاخ سفید دنبال اقدامات ســختگیرانهتری علیه ایران هستند، ایرانی که آنها میگویند نباید به خاطر فعالیتهایــش مانند دنبالکردن برنامه توســعه موشکهای بالستیک بدون مجازات بماند.

در ماه آوریل دولت به کنگره اطلاع داد که ایران بــا برجام همکاری میکند. دولت آمریکا باید هر 90 روز یک بــار گواهی دهد که ایران براســاس برجام عمــل میکند یا نمیکند، امــا در همین حال دولت ترامپ در را برای بررســی دوباره توافق هستهای باز گذاشته و این انتخاب را برای رهاکردن کامل توافق هستهای برای خود محترم میشمرد. دولت ترامپ برای صدور گواهی مجدد به کنگره در روز دوشــنبه برنامهریزی کــرده اســت. وزارت خزانهداری حتی نگفته که آیا به شــرکتهایی ماننــد بویینگ اجازه تجارت با ایران را میدهد یا نه و این با وجود فروش بالقوهای اســت که بویینگ میگوید میتواند دهها هزار شــغل برای آمریکاییها بیافریند. یک مشــاور ارشــد سیاســی در شــورای اروپایی روابط خارجی گفته «یک تفاوت روشن بین اروپاییها و آمریکاییها درباره مســیری که برای مواجهه با ایــران انتخاب کردهاند، وجود دارد، اروپاییها به مســیری میروند که به برقراری روابط دوستانهای ميانجامد و ایالات متحــده دنبال یک سیاســت منزویکننده در جهت جلوگیری از گسترش نفوذ ایران است.»

با این همه آژانس بینالمللی انرژی هســتهای، نهادی که مســئول نظارت بر برنامه هستهای ایران اســت، در ماه ژوئــن گواهی داده کــه ایران توافق هستهای را مراعات کرده است.

تحلیلگران میگویند اگر بنا باشــد کاخ ســفید تصمیــم بگیــرد خــود را از توافق هســتهای کنار بکشــد یا به دنبال تز به مذاکره قــراردادن دوباره توافق برود، در این صورت ایالات متحده باید برای همراهکردن اروپا و ســایر امضاکنندگان توافقنامه مانند روســیه یا چین دســت به مبارزه و تلاشــی مضاعف بزنــد. در این صورت دولت ایالات متحده بــا موانعی جدی بــرای اجرای رژیــم تحریمهای سفتوســختتر بدون حمایت ســایر قدرتهای جهانی روبهرو خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.