زير ورورجدهفپراانسرهیروزست ببههد وبحه،حياراضنا عترسفبري

Shargh - - جهان -

پــس از ناکامــي کویــت در میانجیگــري میــان کشورهاي حاشیه خلیجفارس، کشورهاي غربي براي حل بحران دستبهکار شــدهاند. هفته گذشته وزراي خارجه ایالات متحــده، بریتانیا و آلمان به این منطقه سفر و با رهبران این کشورها دیدار کردند و روز گذشته نیــز «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانســه وارد قطر شــد تا با مقامات این کشــور دیدار کنــد. لودریان در قالــب ســفري دوروزه به قطر، عربســتان ســعودي، کویــت و امارات متحده عربي رفتــه تا تلاشهاي این کشــور براي کاهــش تنش در این منطقــه را جديتر دنبــال کنــد. آنطــور کــه خبرگزاريهاي فرانســه گزارش دادهانــد لودریان ميخواهــد در این دیدارها در جریان دیدگاههاي کشــورهاي درگیر قــرار گیرد و پیشنهاد مشارکت فرانســه در تلاشهاي کویت براي میانجیگــري را مطرح کند. در این ســفر وزیر خارجه فرانســه با مخاطبان خود پیامدهاي منفي این بحران در ســطوح دیپلماتیک، سیاسي، اقتصادي و امنیتي را یادآور خواهد شد.

ژان لودریــان وزیر خارجه فرانســه کــه صبح روز گذشــته وارد قطر شــد، در کنفرانس خبري مشــترک با شــیخ «محمد بــن عبدالرحمان آلثانــي» همتاي قطري خود در دوحه گفت: فرانســه همه طرفهاي بحران کشــورهاي عربي حــوزه خلیج فــارس را به آرامــش و گفتوگو دعوت ميکند. او همچنین گفت: منتظر ســفر امیر قطر به پاریس هستیم. به گفته وزیر خارجه فرانســه، بحران خلیج فارس ضد منافع همه کشورهاست و سفر کنوني او به کشورهاي عربي حوزه خلیج فارس هم به همین دلیل بوده است.

لودریان در ادامــه گفت: قطر آماده گفتوگوهایي سازنده با همسایگانش اســت، البته به شرطي که به حاکمیــت ملي این کشــور لطمهاي وارد نشــود. باید راهحلي ســریع براي این بحران ایجاد شود و اقداماتي که بر زندگي شهروندان این کشــورها تأثیر ميگذارند از میان برداشته شوند. شــیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانــي، وزیــر خارجه قطر هــم در کنفرانس خبري مشــترک با همتاي فرانســوي خــود در دوحه گفت: در گفتوگوهــاي خــود، اقدامات و شــرایطي را که کشور قطر با آنها روبهروســت، بررسي کردیم. وزارت خارجه فرانســه هم در بیانیهاي اعلام کرد که ســفر دوروزه لودریان در چارچوب تلاشهاي پاریس جهت همسوکردن دیدگاههاي میان قطر و «کشورهاي ناظر بر مبارزه با تروریســم» است که دوحه را به پشتیباني و حمایت مالي تروریســم متهم کردهاند. وزیر خارجه فرانســه در ادامــه تلاشهاي خود بــراي حلوفصل بحــران بعــد از دوحه به ریــاض پایتخت عربســتان سعودي ســفر کرد. ســفارت فرانســه در ریاض هم اعلام کرد کــه پاریس کامــلا از میانجیگري کویت در حل بحران کشــورهاي عربي و قطر حمایت ميکند و تلاشهاي وزیر خارجه فرانســه در راستاي تلاشهاي شــرکاي آمریکایــي، بریتانیایــي و آلمانــي فرانســه صــورت ميگیرد. وزیــر اروپا و امور خارجه فرانســه روز دوشــنبه نیز در نشست شوراي امور خارجي اروپا در بروکســل پایتخت بلژیک شــرکت خواهد کرد و به نتایج بهدســتآمده ســفر دورهاي ژان ایو لودریان به کشورهاي عرب حاشیه خلیج فارس براي حل بحران قطر خواهد پرداخت.

دیدار وزراي خارجه قطر و ترکیه

یــک روز پیــش از دیــدار وزراي خارجــه قطــر و فرانســه، شــیخ محمد بن عبدالرحمــان آل ثاني به آنکارا ســفر کرد و با وزیر خارجه ترکیه و «رجب طیب اردوغــان» رئیسجمهوري این کشــور دیــدار کرد. با وجود درخواستهاي عربســتان و متحدانش از قطر بــراي بیرونکــردن نیروهــاي نظامي ترکیــه از خاک قطر، آلثانــي در کنفرانس مطبوعاتي مشــترک خود بــا «چاوشاوغلو» وزیر خارجه ترکیــه، به خبرنگاران گفت: پایگاه نظامي ترکیه در قطر براساس توافقنامه رســمي میان آنکارا و دوحه بوده و تا زماني که توافق طرفین برقرار اســت، دیگر کشــورها حــق مذاکره و اعتراض در این خصوص را ندارند. مولود چاوشاوغلو هم در این نشست خبري وجود پایگاه نظامي ترکیه در قطر را مسئلهاي میان این دو کشور عنوان کرد و گفت هیچ کشور سومي حق اظهارنظر دراینباره ندارد.

حفظ پایگاه نظامي آمریکا در قطر

سواي بحثها درباره پایگاه نظامي ترکیه در قطر، پایــگاه نظامي ایالات متحده در قطر، یکي از مهمترین پایگاههــاي آمریکا در منطقه، هــم محل بحث بوده اســت. با وجود اظهــارات اولیــه «دونالــد ترامپ» رئیسجمهوري آمریکا و حمایتهاي ضمني و علني این مقام آمریکایي از عربستان سعودي در این بحران، رئیسجمهوري آمریکا کمکم موضع خود را به سمت بيطرفــي تغییر داد. روز گذشــته شــبکه الجزیره در گزارشــي از گفتوگوي دونالد ترامــپ با کانال خبري سيبيان و تأکید او بر حفظ رابطه خوب آمریکا و قطر خبــر داد. ترامپ گفت با وجــود محاصره دیپلماتیک و اقتصــادي قطر از ســوي گروه به رهبري عربســتان ســعودي پایگاه هوایي ایــالات متحده از این کشــور منتقل نخواهد شــد. ترامپ در ادامه گفت: ۱۰ کشــور هستند که آمادهاند جایگزین این پایگاه هوایي در قطر شوند اما ما با این پایگاه هوایي مشکلي نداریم و در آن ميمانیم. پایگاه هوایــي العدید در قطر میزبان حدود ۱۰ هــزار نیروي آمریکایي اســت و یکــي از مهمترین پایگاههــاي هوایــي آمریکا و مرکــز عملیاتهاي این کشور در منطقه بهشمار ميرود. تماسهاي آمریکا با هر دو طرف بحران ادامه دارد و تلاشهاي این کشــور بــراي کاهش تنش در منطقه در هفته اخیر ســرعت بیشتري گرفته است. پس از سفر هفته گذشته «رکس تیلرســون» وزیر خارجه آمریکا به منطقه، روز گذشته هم کاخ ســفید از تماس تلفني رئیسجمهور آمریکا با پادشــاه عربســتان درباره بحــران دیپلماتیک میان کشورهاي عربي خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.