بحران تمامنشدنی سوریه

Shargh - - جهان -

دور هفتم نشست صلح ســوریه در ژنو بدون حصــول هیچ نزدیکی در مواضع دو هیئت دولت و مخالفــان در زمینــه مبارزه با تروریســم و گذار سیاســی به کار خود پایان داد. به گزارش ایســنا، به نقل از سایت شبکه اســکاینیوز عربی، بعد از پنج روز مذاکره که اســتفان دیمیستورا، فرستاده سازمان ملل به ســوریه، با هیئت نظام سوریه به ریاســت بشــار جعفری و هیئت مخالفان سوریه داشت، نتایج قابل ملاحظهای حاصل نشد.

هرچند بشــار جعفری بعــد از پایان این دور از مذاکــرات آن را مفید خواند و گفــت: در این دور از مذاکرات به دو مســئله اصلــی یعنی مبارزه با تروریســم و مسائل فنی قانون اساسی پرداختیم و نشستهایی با کارشناسان حقوقی در زمینه قانون اساسی داشتیم. اما دیمیستورا و مخالفان گفتند نظام سوریه اهمیتی به بحث گذار سیاسی در این دور از مذاکرات نداد.

او افزود: در این راســتا توجه فرستاده سازمان ملل را به کشــتارهای ائتــلاف ضدداعش در رقه و الطبقه معطوف و نفــوذ نظامی ترکیه به خاک شمال ســوریه را محکوم کردیم. سفیر سوریه در سازمان ملل مذاکرات در زمینه مبارزه با تروریسم را «مفید و مفصل خواند و ابراز امیدواری کرد این مسئله در میدان نظری به شورای امنیت برود.

بشار جعفری گفت در نشســت با کارشناسان فنی به طور ریشــهای به اصول مربــوط به روند قانون اساسی پرداختیم که در سند اصول اساسی راهحل سیاسی ۱۲بندی آمده است. دیمیستورا در دور قبلی سند غیررسمی ۱۲بندی را درباره اصول راهحل سیاســی در ســوریه مطرح کرده بود که با استناد بر قطعنامه ۲۲۵۴ شــورای امنیت و دیگر مرجعیتهای بینالمللی بود.

جعفری ادامه داد: ما درباره مبارزه با تروریسم در ســه جلســه با دیمیســتورا و تیم او صحبت کردیم و در جلسه پایانی نیز اکثرا بحثمان همین موضــوع بود و آخرین تحولات مبارزه با داعش را در سوریه برای آنها تشریح کردیم.

قــرار اســت دیمیســتورا تلاشهــا و نتایج مذاکرات خود را به شورای امنیت ببرد. دور هفتم مذاکرات ژنو روز دوشــنبه آغاز شد و بر دیدارهای تیمهای فنی متمرکز بود. دیمیســتورا نیز اظهار کرد: بحران سوریه یک مسئله چندشاخهای است و باید شــاخههای آن را از هــم جدا کرد و باید در این راستا با مبارزه با تروریسم شروع کرد چون این مسئلهای اســت که همه طرفهای بحران بر سر آن توافق دارند.

دیمیســتورا تصریح کرد: سوریه آمادگی خود را برای بررســی گذار سیاســی اعلام نکرد اما من از آنها خواستم برای بررســی چهار بحث اصلی یعنــی گذار سیاســی، قانون اساســی، مبــارزه با تروریسم و انتخابات آماده باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.