تلاش برای بازیابی دوباره

Shargh - - جهان -

رئیسجمهور کوبا گفت: موضع سرســختانه دونالــد ترامــپ در قبال روابــط آمریکا بــا کوبا بــه مثابه یــک «پســرفت» در این روابــط تلقی میشــود. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، رائول کاسترو، رئیسجمهور کوبا، در یک ســخنرانی خطاب به یک نشست پارلمان کوبا که از تلویزیون این کشــور پخش شد، گفت: موضعی که از ســوی رئیسجمهور فعلی آمریکا )در قبال روابط با کوبا( اعلام شده به معنی پسرفت در این روابط دوجانبه است.

کاســترو درعینحــال از طرح دولــت ترامپ برای برچیدن تدریجی طــرح دولت باراک اواباما بــه منظور بهبــود روابط با کشــورش انتقاد کرد. این اظهارات کاســترو که کمتر از یک هفته قبل از سالگرد بازگشایی سفارت کوبا در واشنگتن در ۲۰ جولای مطرح میشــود، در واکنش به حرفهای ترامپ خطــاب به جمعی از فعالان ضدحکومت کوبا در میامــی آمریکا در ماه ژوئن اســت که در جریان آن ترامپ به اعلام قوانین سختگیرانهای برای سفر آمریکاییها به کوبا، ممنوعشدن روابط با یک شرکت گردشــگری کوبایی مرتبط با ارتش این کشــور و تأکید مجدد بــر تحریمهای تجاری آمریکا علیه کوبا پرداخت.

کاسترو ۸۶ساله این تدابیر جدید دولت آمریکا را شدیدترکردن تحریمهای آمریکا علیه کشورش که از ســال ۱۹۶۲ تاکنون اجرا شده است، دانست و گفت: این مواضع یادآور «لفاظیهای قدیمی و خصمانه» هستند که مشخصه دوران جنگ سرد است. کاسترو همچنین از آنچه دخل و تصرف در کوبا بر سر مسائل حقوقبشری خواند، انتقاد کرد. او افزود: کوبا خیلی چیزها برای افتخارکردن دارد و مجبور نیست از آمریکا یا هر طرف دیگری درس یاد بگیرد. رئیسجمهوری کوبا تأکید کرد: هرگونه راهبردی که بــه دنبال ازبینبردن انقلاب کوبا چه از طریق اعمال فشــار و چــه از طریق روشهای ظریفتــر دیگر باشــد، شکســت خواهــد خورد. همچنین کاســترو از تمایلش بــرای «گفتوگوی محترمانه» و مذاکره بر ســر مســائل دوجانبه بر مبنای برابــری و بهرسمیتشــناختن حاکمیت و استقلال کشورش خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.