لابیگر روس، دردسر جديد ترامپ

Shargh - - جهان -

روز گذشته مشخص شد دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیسجمهوری آمریکا، در موضوع دیدار خود با وکیل روسی دست به پنهانکاری زده و تمام واقعیت را نگفته اســت. امری که به نظــر در خانواده ترامپ، موروثی است. پســر ترامپ چند روز پیش در حالی دیدارش با «ناتالیا وسلنیتســکایا»، وکیل روســی را تأیید کرد که هیچ اشارهای به حضور فردی به نام «رینات آخمتشــین» نداشته اســت؛ فردی که رسانههای آمریکایــی از او بهعنوان مأمور ســابق «کاگب» یاد میکنند. افشــای دیــدار نزدیکان ترامپ بــا چهرههای روس، تا این لحظه بدون شــک محکمترین ســند وجود روابــط غیردیپلماتیک میان ســتاد انتخاباتی ترامپ و شخصیتهای روس است؛ مســئلهای که «نانسی پلوسی،» رهبــر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا نیز بر آن صحه گذاشــته و آن را گواهی محکم بر تمایل خانواده ترامپ برای همدســتی با روســیه برای تأثیرگــذاری در نتایــج انتخابات ریاســتجمهوری اخیر آمریکا دانسته اســت. البته طبق گفته پسر ارشد ترامپ، این جلسه نتیجهای دربرنداشته است؛ زیرا طرف روسی به جای ارائه اطلاعاتی درباره ستاد انتخاباتی هیــلاری کلینتون، به دنبال گفتوگو درخصوص سیاســت فرزندخواندگی و قانون ماگنیتسکی بوده است.

رینات اخمتشین کیست؟

آنطور که خود اخمتشین در گفتوگو با خبرگزاری «اسوشیتدپرس» عنــوان کرده، او در ارتش شــوروی و در واحد ضدجاسوســی خدمت میکــرده، اما خلاف ادعای رســانههای آمریکایی، هیــچگاه بهعنوان یک جاســوس آموزش ندیده است. آنچه بیشــتر به ابهامات پیرامون اخمتشــین دامن میزند، این اســت کــه او با وجود بهدســتآوردن شــهروندی آمریکا در ســال ۲۰۰۹، هنوز ملیت روســی خود را حفظ کرده اســت. همچنین براســاس اطلاعات دادگاه واشنگتن، اخمتشین در ســال ۲۰۱۵ میلادی، از ســوی یک شــرکت معدنی به سازماندهی یــک حمله هکری بــه منظور بهســرقتبردن اطلاعات این شــرکت متهم میشــود که البته هیچگاه در این زمینه مجرم شــناخته نشد. در واقع این ســابقه قضائی میتواند این فکر را به ذهن متبادر کند که او احتمالا میتوانســته در حملات هکری علیه ســتاد انتخاباتی هیلاری کلینتون نیز نقش داشته باشــد. اما علت اینکه چرا از او بهعنوان یک لابیگر یاد میشــود این است که او در ســالهای اخیر، بر لغو قانون ماگنیتســکی تمرکز داشته اســت که داراییهای مقامات ارشد روسی را بلوکه میکند.

واکنشها از شرق و غرب

بازشــدن پای اخمتشین به ماجرا، نهتنها در آمریکا، بلکه در روسیه نیز واکنشهایی را به دنبال داشــته اســت. در اولیــن گام، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، عنوان کرد دولت روسیه هیچ اطلاعاتی از آقای اخمتشــین در اختیار ندارد. بعد از آن نوبت به دفتر دادستانی کل روسیه رسید تا هرگونه ارتباط با این دیدار را انکار کند. اما چرا دفتر دادســتانی باید ارتباط با این دیدار را انکار کنــد؟ دلیل در جزئیات این دیدار نهفته اســت. طبق اظهارات پسر ترامپ، گویا خانم وسلنیتسکایا خود را وکیل دولت روســیه معرفی کرده بوده اســت؛ مســئلهای که مســکو آن را رد کــرده و از او بهعنوان یک وکیل خصوصی یاد میکند که هیچگونه ارتباطی با دولت روسیه ندارد.

ایــن دیدار و جنجال بعــد از آن، واکنش «ســرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روســیه را نیز به دنبال داشت که گفته است: «جالب است که چطــور برخی آدمهای مهم از فیل، فنجان درســت میکنند». ترامپ نیز در خلال نشســت خبری مشترک خود با «امانوئل مکرون»، همتای فرانســویاش، در پاریس با اشــاره به اینکه هیچ چیزی در این جلسه اتفاق نیفتاده، گفته اســت که خیلیها چنین جلساتی برگزار میکنند. البته آنچه در این اظهارات ترامپ بیش از پیش توجه را جلب میکند، تغییر موضع او در قبال آگاهیاش از وجود چنین دیداری است. او که پیشتــر گفته بود، از وقوع چنین دیــداری تا همین چند روز پیش خبر نداشته، در پرواز به سوی فرانســه، در جمع خبرنگاران عنوان کرد که ممکن است پیشتر در حضور او به این دیدار اشاره شده باشد. ترامپ بارها ثابت کرده که ید طولایی در عوضکردن داستانش دارد.

خودکشی حامی ترامپ

در اتفاقی دیگر، روز گذشــته جســد «پیتر دبلیو اســمیت»، یکی از حامیان مالی ترامپ در یک هتل پیدا شــد که گفته میشود، خودکشی کرده اســت. اســمیت ۱۰ روز پیش از تلاش خود برای بهدستآوردن ایمیلهای کلینتون از طریق هکرهای روسی خبر داده بود. در نامهای کــه پلیــس در کنار جســد او یافته اســت، او علت خودکشــیاش را وضعیت بد جسمانی و بهپایانرســیدن بیمه درمانیاش عنوان کرده اســت. هیلاری کلینتــون در دوران رقابت انتخاباتی، عنــوان کرد که ۳۰ هزار ایمیل خود را پاک کرده اســت؛ چون به مســائل شــخصی و خانوادگیاش مربوط میشدند.

این در حالی اســت که طبق ادعای آقای اســمیت، این ایمیلها به وظایف رســمی و کاری خانم کلینتون مربوط میشدهاند. او همچنین گفته بود که تلاش برای دســتیابی به این ایمیلها را مســتقل از ستاد انتخاباتی ترامپ پیش میبرده اســت. آقای اســمیت در گفتوگو با «والاســتریت ژورنــال» همچنین از همکاری خود بــا «مایکل فلین»، مشــاور امنیت ملی سابق ترامپ تا قبل از اخراجشدنش از کاخ سفید، خبر داده بود. هرچند مرگ پیتر اسمیت در جنجالهای سیاسی بزرگتر گم خواهد شــد، اما میتواند نشانهای باشــد از ابعاد پیچیده مداخله احتمالی روسها در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.