اعتراف مأمور سیا در دقیقه 90

Shargh - - جهان -

مأمور بازنشسته ۷۹ساله آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا پس از آنکه مطلع شــد چند هفته بیشتر زنده نخواهد مانــد، در اظهاراتی شــوکهکننده ادعا کرده است که در انفجار کنترلشده ساختمان شماره هفت مرکز تجارت جهانی بهعنوان ســومین ساختمانی که در وقایع ۱۱ ســپتامبر نابود شد، دست داشته است. به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه گلوبالریسرچ، مالکوم هووارد، مأمور اسبق سازمان سیا که ۳۶ سال بهعنوان عامل ایــن آژانس خدمت کرده، ادعا کرده اســت به دلیل ســوابق خود در مهندسی عمران و همچنین در حرفه تخریب از ســوی این سازمان به خدمت گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.