ونزوئلا در آستانه برگزاری همهپرسی نمادین

Shargh - - جهان -

همزمان با آمادهشــدن اپوزیســیون ونزوئلا برای برگــزاری همهپرســی نمادین بــراي تضعیف دولت حاکم، انتظار میرود در روزهای آتی تنش در ونزوئلا افزایش یابد. این همهپرســی نمادین قرار است امروز پس از حدود چهار ماه اعتراضات خشونتآمیز علیه نیکــولاس مــادورو، رئیسجمهور این کشــور برگزار شــود؛ اعتراضاتی کــه در جریان آن حــدود صد نفر تاکنون جان خود را از دســت دادهانــد. برگزاری این همهپرسی برنامه مورد مناقشه رئیسجمهور ونزوئلا برای تشــکیل شورای ملی قانون اساسی را به چالش میکشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.