آغاز دور جدید مذاکرات یمن

Shargh - - جهان -

منابع سیاســی یمنی اعلام کردند نماینده سازمان ملل در امور یمن دور جدید مذاکرات خود با طرفهای یمنی را با هدف توافق بر سر طرح عقبنشینی جنبش مردمــی انصــارالله از بندر الحدیده کلید زده اســت. منابع سیاســی یمن در این راســتا افزودند اسماعیل ولد شــیخ احمد، نماینده سازمان ملل در امور یمن با رهبران احزاب حامی دولت مستعفی این کشور، حزب علی عبدالله صالح، رئیسجمهور پیشــین، نمایندگان سازمانهای جامعه مدنی و سفیران کشورهای ناظر بر صلح یمن دیدار میکنند که اولین گام در راســتای مذاکرات صلح فراگیر جهــت قانعکردن انصارالله به خروج از بندر الحدیده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.