آغاز دور دوم مذاکرات برگزیت از فردا

Shargh - - جهان -

دولت بریتانیا اعلام کرد دور دوم مذاکرات برگزیت از فردا در شهر بروکسل آغاز میشود. بر همین اساس قرار است دیوید دیویس، رئیس کمیته برگزیت دولت انگلیس با میشــل بارنیه مذاکرهکننده ارشد اتحادیه اروپا بــرای برگزیت به منظــور فراهمکردن مقدمات دور دوم مذاکراتشــان دیدار داشته باشــد. این دیدار پس از نشســت گروههای هماهنگکننده و مذاکرات برگزار خواهد شــد. مذاکرهکنندگان به پوشش مسائل شهروندان، توافق مالی میان دو طرف و دیگر مسائل جدایی خواهند پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.