تصویب بودجه نظامی با رقمی فراتر از انتظارات ترامپ

Shargh - - جهان -

مجلس نمایندگان آمریکا اقــدام به تصویب یک لایحه سیاســتگذاری دفاعی چشــمگیر کــرده که بودجهای فراتر از بودجه هنگفت درخواستی دونالد ترامــپ برای بخــش نظامی را در نظر گرفته اســت. این لایحه موســوم بــه قانون اختیــارات دفاع ملی، ۶۹۶میلیارد دلار برای هزینههای دفاعی و جنگی سال مالی ۲۰۱۸ اختصاص داده درحالیکه بودجه دفاعی درخواستی دونالد ترامپ ‪۶ ۰۳‬میلیارد دلار بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.