کشتهشدن رهبر داعش در افغانستان

Shargh - - جهان -

وزارت دفــاع آمریکا میگوید ابو ســید، رهبر گروه «داعش» در افغانســتان در حملــه هوایی نیروهای آمریکایی در این کشــور کشته شــده است. به گزارش دویچهوله، سخنگوی پنتاگون گفت ابو سید سهشنبه گذشــته در جریــان حملــه هوایــی به مقــر اصلی منطقهای داعش در ولایت کنر، واقع در شمال شرقی افغانستان کشته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.