اخراج هزاران نفر دیگر از کارکنان دولتی در ترکیه

Shargh - - جهان -

در روزهای اخیر و با نزدیکشدن به سالگرد کودتای نافرجام ۱۵ جــولاي ۲۰۱۶ در ترکیه، هفتهزارو ۵۶۳ نفر از افسران پلیس، سربازان و کارکنان وزارتخانههای مختلف به اتهــام ارتباط با جنبش فتــحالله گولن از کار برکنار شــدهاند. به نوشته روزنامه «حریت» ترکیه دوهزارو ۳۰۰نفر از اخراجشــدگان از نیروهای پلیس هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.