همزیستی اتحاد و افتراق

Shargh - - انديشه - سیدعلیرضا بهشتی ناشر: ناهید چاپ اول: 1396 قیمت: 12000 تومان

فرهنگــی گوناگــون در عرصههای مختلفی مانند حقوق شــهروندی، مـــناسبات اقتـصـــادی و حقـوق بینالملل بررسی شود.

مقــالات مجموعــه حاضــر با موضوع «سیاست چندفرهنگی» هر یک از زاویهای با این مسائل سروکار دارند و بهجز یک مقاله )همزیستی اتحــاد و افتراق( باقــی مقالات در دو دهــه گذشــته در همایشهای علمی یا نشــریات پژوهشی ارائه و منتشــر شــدهاند : «تعدد فرهنگی و سیاست: صورتمســئله»، «جامعه مدنی و تعددگرایی»، «همزیســتی اتحــاد و افتــراق: بنیانهای نظری سازگارســازی تنــوع فرهنگــی و همبســتگی ملــی »، «نقــش تغییر رویکرد بــه تنوع و تعــدد فرهنگی در رشــد اقتصادی »، «حق تفاوت ،» «اندر مواضــع نظــری گفتوگوي تمدنها» و «حقوق بشــر در بســتر گفتوگـوهـــایی میــانفرهنـگـی: نســبیگرایی فرهنگی و سازوکار امر عقلایی » عناوین مقالات کتاب حاضر اســت. مقاله «همزیســتی اتحاد و افتراق» متأخرتریــن و خلاصهترین جمعبنــدی از مباحثــی اســت که در ایــن زمینه مطرح شــده و مبنای طرح درسگفتارهای بیستوپنجگانه نویســنده بــا موضــوع «عدالــت اجتماعــی در جوامع چندفرهنگی » شــد که در مؤسســه مطالعات دین و اقتصاد ارائه شــده و بناســت در آیندهای نهچنداندور تدوین و آماده انتشار شود. این مجموعه با تفصیل بیشــتر به موضوعات مطرحشده در مقاله یادشده میپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.