هلاکت یک قاچاقچی در درگیری با پلیس

Shargh - - حوادث -

میزان:

فرمانده انتظامی استان سیستانوبلوچستان از هلاکت یک قاچاقچی و کشــف یکتنو 933 کیلو مــواد مخدر خبر داد. ســردار حســین رحیمی گفت: یگانهای اطلاعاتی پلیس در ادامه اقدامات تخصصی و در پایش شــبانهروزی قاچاقچیان مســلح، یک باند بزرگ را که با استفاده از خودروهای تیزرو و کوهستانی، قصــد انتقال مواد مخــدر از نقاط مرزی به اســتان و جابهجایی این مواد به عمق کشور را داشتند، شناسایی کردند. فرمانده انتظامی سیستانوبلوچســتان افزود: پس از هفتهها اقدامات تخصصی، یگانهای اطلاعاتی و عملیاتی شهرستانهای «ایرانشــهر»، «مهرستان»، «ســیب و ســوران» و «چابهــار» ایــن قاچاقچیان را شناسایی کردند که سوداگران مرگ به محض مشاهده تــکاوران پلیس، با آنها درگیر شــدند و در این درگیری ضمن هلاکت یک قاچاقچی مســلح، چهار قاچاقچی شــرور دیگر دستگیر، ســه دســتگاه خودرو توقیف و یکتنو 513 کیلو تریاک و 119 کیلو حشیش به همراه دو قبضه سلاح و 12 تیغه خشاب کشف شد. این مقام ارشــد انتظامی در ادامه بیان کــرد: مأموران انتظامی شهرســتان «زاهدان» با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در یک عملیات غافلگیرانه یک قاچاقچی را که با اســتفاده از خودرو در حــال جابهجایی مواد مخدر بود، شناسایی و ضمن دستگیری وی، 280 کیلو حشیش و 21 کیلو هروئین کشف کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.