توضیحات پلیس درباره حادثه متروی شهرری

Shargh - - حوادث -

ایسنا:

پلیس تهران جزئیات حادثه متروی شهرری را تشــریح کرده و از مصدومیت چهار شهروند و یک پلیــس در این حادثه خبــر داد. مرکز اطلاعرســانی پلیس پایتخت اعلام کرد که پیش از ظهر امروز فردی درحالیکه سلاح ســرد به دست داشت، وارد متروی شهرری شــده و با تعدادی از شــهروندان درگیر شد. بهدنبــال این حادثه مأموران پلیــس در محل حاضر شده و ضمن خارجکردن شهروندان از محل اقدامات خود برای دستگیری و کنترل این فرد را آغاز کرد. فرد مهاجم به چهار نفر از شهروندان با سلاح سرد حمله و آنهــا را زخمی کرده بود و پــس از آن نیز به یکی از مأموران که قصد مهارکردن وی را داشــت با ســلاح ســرد حمله و او را زخمی کــرد. پس از آنکه این فرد به دســتورات پلیس توجهی نکرد، مأموران با رعایت قانون بهکارگیری ســلاح ابتدا چند تیر هوایی شلیک کرده و سپس به پای فرد مهاجم شلیک کردند که این فرد پس از شلیک پلیس زمینگیر شد. این فرد مهاجم که حدود 40 ســال داشت، در راه انتقال به بیمارستان جان خود را از دســت داد. پلیس پایتخت با تأکید بر اینکه باید شهروندان اخبار را از منابع مرتبط و رسمی پیگیری کنند، اعلام کرد که جزئیات این حادثه از سوی پلیس در دست بررسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.