کشف جسد مادر و دختر

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

دادســتان حمیدیه گفت: جســد مادری به همراه دختر هشتســالهاش در جنگلهای خســرج از توابع حمیدیه پس از گذشــت یک ماه کشــف شد. علــی بیرانوند اظهــار کرد: حدود یک مــاه پیش این مادر و دختر مفقود شــده بودند که دیروز اجساد آنها به وســیله یک چوپان در جنگلهای خسرج حمیدیه کشــف و به وســیله ضابطان به این دادستانی اعلام شــد. وی گفت: اجســاد این دو نفر متلاشی شدهاند اما با توجه به شــواهد، بقایای اجساد، لباسها و سایر مستندات مکشــوفه در صحنه جرم هویت آنها کاملا مشخص شــد. دادستان حمیدیه افزود: پس از کشف این اجساد یک نفر مظنون در این رابطه دستگیر شده که اظهــارات و اقرارهایی در این خصوص داشــته و دلایل محکمی علیه وی به دســت آمده اســت. وی با اشــاره به اینکه مادر و دختر اهل حمیدیه هســتند اما فرد مظنون دستگیرشــده ســاکن حمیدیه نیست، گفت: انگیزه قتل هنوز مشخص نیست اما تحقیقات در این زمینه آغاز شــده است. حمیدیه در غرب اهواز واقع شده و شــامل دو بخش و چهار دهستان است. این شهرستان با انتزاع از شهرستان اهواز در مجموع شامل بخش مرکزی با توابع دهستان کرخه و دهستان دهکــده و بخش گمبوعه با توابع دهســتان طراح و دهستان جهاد، در 12 دی 1391 از سوی هیئت وزیران از شهرستان اهواز جدا و مستقل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.