فوت کودک 4ساله بر اثر ریزش آوار در ایرانشهر

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

مدیر مرکز فوریتهای پزشــکی دانشکده علوم پزشــکی ایرانشــهر گفت: بر اثر ریزش آوار ناشی از بارندگی در این شهرستان واقع در جنوب سیستانوبلوچستان کودکی چهارساله جان خود را از دست داد. محمودرضا ناصح اظهار کرد: ریزش آوار یک واحد مسکونی در خیابان نورشمالی شهر ایرانشــهر منجر به فوت یگانه لگزایی چهارساله و زخمیشدن ســه نفر شــد. وی ادامه داد: پدر، مــادر و خواهر این کودک بــر اثر ریزش خانه گلی مجروح شــدند. وی افزود: مجروحان این حادثه به بیمارســتان خاتمالانبیا )ص( ایرانشهر منتقل شــدند. مدیر مرکز فوریتهای پزشــکی دانشکده علوم پزشــکی ایرانشــهر گفت: حــال مصدومان ایــن حادثه رضایتبخش اســت. رضا آزادمنش، کارشــناس هواشناســی سیستانوبلوچستان نیز گفت: میزان بارشها در ایرانشــهر 50 میلیمتر و در مهرســتان هفت میلیمتر گزارش شده است. وی از ساکنان جنوب سیستانوبلوچستان خواست از تردد و اســکان در حاشیه رودخانهها خودداری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.