آتشسوزی در برج 36طبقه در مرکز ایالت هاوایی آمریکا

Shargh - - حوادث -

میزان:

رســانههای آمریکایی گزارش دادند در یک بــرج 36 طبقه در ایالت هاوایی این کشــور، آتشسوزی روی داده است. پلیس هاوایی اعلام کرده اســت احتمالا چند خانواده در آتش گرفتار شدهاند.

گزارشهای اولیه از کشتهشدن سه نفر در این حادثه حکایت دارد. بر اســاس گزارش رسانهها، ایــن آتشســوزی در آپارتمانهــای «مارکوپولو» در شــهر هانولولو، مرکز ایالت هاوایی، روی داده و حــدود صد آتشنشــان به محــل حادثه اعزام شدهاند. این آتشســوزی از طبقه 26 شروع شده و به طبقههای 27 و 28 نیز ســرایت کرده اســت و بنا بــه اعلام «دیوید جنکینز»، ســخنگوی مرکز آتشنشــانی هانولولو، ســه نفر جان خــود را از دست دادهاند؛ اما احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. بنا به اعلام جنکینز تعدادی از ساکنان در طبقــه 31 این برج محبوس شــدهاند؛ اما آمار دقیقــی از تعداد آنها در دســت نیســت. جنکینز همچنین اعــلام کرد تاکنــون 16 نفر نیــز در این آتشسوزی مصدوم شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.