دستگیری سارقان حرفهای با 150 فقره سابقه سرقت

Shargh - - حوادث -

پلیــس:

رئیــس پلیــس پیشــگیری فاتب از دســتگیری ســارقان حرفــهای خودرو مــزدا3 و اعتراف آنها به 150 فقره سرقت خبر داد. سرهنگ «رضا بستو» گفت: واحد گشت خودرویی کلانتری 144 جوادیه تهرانپارس حین گشتزنی در خیابان دماونــد به فردی کــه رفتاري غیرعادی داشــت ظنین شــدند و او را دســتگیر کردند؛ در تحقیقات انجامشده مشخص شــد وی از سارقان حرفهای و سریالی خودروهای مزدا3 است. سرهنگ بستو با اشــاره بــه اینکه متهم پس از ســرقت خودرو، با همدســتی زنی لوازم داخلــی آن را به فروش میرساند تصریح کرد: با تلاش مأموران، همدست وی نیز در یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر شد. رئیسپلیس پیشــگیری فاتب عنوان کرد: متهمان در بازجوییهای انجامشده، به سرقت 50 خودرو مزدا3 و صد فقره ســرقت لــوازم داخلی خودرو اعتراف کردند. دراینباره پرونده تشکیل شده و در دست بررسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.