مصدومیت یک زن در ایستگاه متروی میرداماد

Shargh - - حوادث -

ایسنا:

مشــاور مدیرعامل و مدیــر روابطعمومی و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران گفت: دیــروز صبح یک زن بــا ورود غیرمجاز به حریم ریلی در ایســتگاه میرداماد قصد تجاوز بــه حریم ریلی را داشت که این عملیات وی ناکام ماند و درحالحاضر مســافرگیری در این ایســتگاه به روال عادی بازگشته است. احسان مقدم کرد: در پی ورود غیرمجاز این زن به حریم ریلی خوشــبختانه وی آسیبی ندیده است و فقط قطار به مدت چندین دقیقه متوقف و برق قطع شد که پس از اقدامات لازم برای بیرونآوردن این زن از ریل قطار، حرکت قطارها به روال عادی بازگشــت. همچنین حسن عباسی، ســخنگوی اورژانس تهران، اعلام کرد: پــس از اعلام حادثه بــه اورژانس تهران مأموران ما برای رســیدگی به حال یــک خانم که در متروی میرداماد دچار حادثه شــده بود، اعزام شدند و این فرد را به بیمارستان منتقل کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.