2 کشته و 7 زخمی در حادثه انفجار یک ساختمان در بهبهان

Shargh - - حوادث -

پلیس:

بر اثر انفجار یک ســاختمان مســکونی در شهرســتان بهبهان، دو نفر کشــته و هفت نفر مصــدوم شــدند. روز جمعــه بر اثــر انفجار یک ســاختمان در شهرســتان بهبهان و تخریب ســه واحد مســکونی، دو نفــر به علــت درصد بالای ســوختگی کشــته و هفت نفر دیگــر مصدوم و جهت مداوا به بیمارســتان اعزام شــدند. گفتنی است کارشناســان علت وقوع این حادثه را نشت گاز اعلام کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.