آثار 25٧ هنرمند در قديمیترين رويداد تجسمی

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

بیســتوپنجمین «صد اثــر صد هنرمند» گالــری گلســتان عصر جمعــه ۳0 تیر آغــاز به کار میکند. ایــن قدیمیترین نمایشــگاه تجســمی در بخش خصوصی اســت که لیلی گلســتان آن را در مــرداد ۱۳۷۱ بنیانگــذاری کرد؛ جالب اینجاســت که ایــن رویــداد از بدو تأســیس، ضمــن ارائه آثار باکیفیت، دغدغه اقتصاد هنر داشــت و توانســت با معرفــی خریداران تازه، رد پایی مانــدگار از خود به جــای بگذارد. بــه گفته مدیر گالری گلســتان، برای حضور در این دوره ٤٨0 ســیدی از سوی هنرمندان سراســر ایران به این گالری رســید که هریک چندین اثر هنری را شــامل میشــد؛ درنهایت هم آثار ۲٥۷ هنرمند پذیرفته شــد که از هــر هنرمند یک اثر روی دیــوار میرود. به رســم ایــن رویداد هــرکاری که فروش برود، از دیوار برداشــته و کار دیگری از همان هنرمنــد جایگزین میشــود. گلســتان تأکید میکند ایــن دوره صد اثر صــد هنرمند هــم از نظر کیفیت آثار ارائهشــده و هم قیمتهای بسیار مناسب مورد توجــه خریداران قــرار خواهد گرفــت، ضمن آنکه چونان همیشــه دقت شــده برای ســلایق مختلف، آثاری متنــوع روی دیوار رود. صد اثــر صد هنرمند تــا ۲٥ مرداد هر روز از ســاعت ۱۶ تا ۲0 دایر اســت و فقط روزهای پنجشــنبه تعطیل خواهد بود. لیلی گلســتان در توضیح چگونگی شکلگیری این اتفاق هنری گفته اســت: «چند ســالی از آغازبهکار گالری میگذشت، هر تابســتان با مسافرانی که از خارج از کشور برمیگشــتند مواجه بودم که برای تعطیلات به ایران آمده بودند و میخواستند نقاشی خریداری کنند؛ اما بهدلیــل تعطیلبودن گالری زنگ خانه من را میزدند؛ پس از مدتی با خودم فکر کردم من تمام تابستان در حال رفتوآمد به گالری هستم، چرا یک نمایشگاه تابستانه برگزار نکنم تا علاقهمندان فضایی برای خرید آثار هنری داشــته باشند؟ سال ۱۳۷۱ بود که نخستین نمایشگاه «صد اثر صد هنرمند» با دقیقا صد هنرمند برگزار شــد. نمایشگاه با استقبال درخور توجهــی مواجه شــد و کارها که از همان ســالها قیمت مناسبی داشتند، بهخوبی فروخته شدند. این موضوع من را تشــویق کرد و دورههای بعدی «صد اثر صد هنرمند» یکی پس از دیگری برگزار شــد. هر دوره بــه تعداد هنرمندانی که دوســت داشــتند در نمایشــگاه حضور داشته باشــند افزوده شد تا اینکه سال گذشته تعداد شرکتکنندگان به ۲۲0 نفر و سال جاری به ۲٥۷ هنرمند رسیده است و از کف تا سقف گالری با اثر هنری فرش میشود.»

نشانی گالری گلستان: دروس، خیابان کماسایی، پلاک ۳۴ .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.