ورسوس فراخوانداد

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

سومین دوره «ورسوس» ویژه نقاشان جوان برگزار میشود. به گــزارش روابــط عمومــی این برنامه، ســومین نمایشــگاه هنری ورسوس )نمایشگاه نقاشی سنایچ برای نسل جوان( با هدف حمایت از جوانان هنرمند فراخوان خود را اعلام کرد. علاقهمندان به شــرکت در این نمایشــگاه میتوانند تا پایان آبــان با مراجعه به ســایت www. versusartcontest.com اثر خود را به دبیرخانه این نمایشــگاه ارائه کنند. سومین دوره این نمایشگاه با تمرکز بر شناسایی استعدادهای نسل جوان و معرفی آنها به جامعه هنری از ۱5 تا ۲5 دی در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود. ورسوس در تلاش اســت بستری برای کشف استعدادهای جوان هنرهای تجسمی کشور باشــد و با تحمل مشکلات و ســختیهایی که گریبانگیر ایــن قبیل فعالیتهای فرهنگی - هنری است، توانسته به دوره سوم برسد و یک قدم به هدف غایی خود نزدیکتر شود.

در ورسوس سوم، مثل دو دوره گذشته، صددرصد مبلغ فروش آثار هنــری به هنرمندان جــوان تعلق میگیــرد؛ هنرمندانی کــه پس از بررســی اولیه هیئت انتخاب برای نمایشگاه انتخاب میشوند. هیئت انتخــاب آثار ســومین نمایشــگاه نقاشی ورسوس را شــهره مهران، ندا رضویپور، مرتضــی درهباغی، بهرنــگ صمــدزادگان و محمــد حمزه تشــکیل دادهانــد و داورانی که در مرحله نهایی به بررســی آثار برگزیده خواهند پرداخــت، علی گلســتانه، فرح اصولــی و هنگامه معمری هســتند. پس از پایان مهلــت ارائه آثار در آبان، هیئت انتخاب، آثار رســیده را بررسی میکند و در مرحله نهایی، آثار برگزیده از سوي هیئت داوران بــرای نمایــش در تاریــخ و مکان یادشــده انتخاب میشــوند. اولیــن دوره نمایشــگاه ورســوس ویژه هنرمندان نقاش زیر ۳0 ســال، خــرداد ۹۳ در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.