«یشایایی» رئیس جشن سینمای ایران شد

Shargh - - هنر -

گــروه هنــر:

هــارون یشایایی، رئیس نوزدهمین جشن ســینمای ایران شد. براســاس مصوبــه هیئت مؤســس انجمــن عالــی هنرهــا و فنون ســینمایی ایــران، هــارون یشــایایی بهعنوان رئیس نوزدهمین جشــن بزرگ سینمای ایران انتخاب و معرفی شد. هارون یشایایی متولد ســوم شــهریور ۱۳۱۴ در محله عودلاجان تهران و فارغالتحصیــل فلســفه و علــوم اجتماعی از دانشگاه تهران است. او مؤسس شرکت پخشیران و از تهیهکننــدگان صاحبنام و مطرح ســینمای کشور اســت. فیلمهای ســینمایی اجارهنشینها، ناخدا خورشــید، هامون، در مســیر تندباد، کیمیا، ای ایران، شهر زنان، دیوار و... بخشی از آثار بزرگ ســینمای ایران هستند که در کارنامه تهیهکنندگی یشــایایی به چشــم میخورند. تــورج منصوری، حســن حسندوســت، غلامرضــا موســوی، علی دهکــردی، امیررضــا معتمدی، پرویــن صفری، ناهید علامی، مسعود امینیتیرانی، ایمان کرمیان، مازیار میری، بهمن اردلان، ســعید رشــتیان، کارن همایونفــر، ســعید عقیقی، روانبخــش صادقی، مرتضــی رزاقکریمــی و منوچهــر شاهســواری، اعضای هیئت مؤسس انجمن عالی هنرها و فنون سینمای ایران هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.