نشست تاریخ شفاهی کتاب با حضور «محمدرضا جعفری»

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

دوازدهمین نشســت «تاریخ شفاهی کتــاب» یکشــنبه ۲5 تیر بــا حضــور محمدرضا جعفری، مدیر نشــر نو در ســرای اهل قلم خانه کتــاب برگزار میشــود. براســاس خبر رســیده، دوازدهمین نشســت تاریخ شفاهی کتاب یکشنبه (۲5 تیرماه( از ساعت ۱0 تا ۱۲ در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجهنصیر، پلاک دو برگزار میشود.

این نشســت به صورت زنــده از رادیو اینترنتی رویــداد فرهنگی بــه نشــانی radiofarhangi.ir پخش ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.