دوسوم پهنای باند کاونشدادوسرتدکرل شغال بیگانگان است

Shargh - - آيتي -

عبدالصمد خرمآبادی، معاون دادســتان کل کشور، گفته است: «بیش از دوسوم پهنای باند فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان اســت». او از عملکــرد وزارت ارتباطــات و فناوری اطلاعات انتقاد کرده و افزوده: «بیش از 40 مرتبــه نامه برخــی کانالهای تلگرامی مجرمانه برای وزارت ارتباطات ارســال شده است .»

او در جمع خبرنگاران ادامه داده اســت: «تاکنــون حــدود 80 هــزار کانــال تلگرامی مجرمانــه کــه علیه امنیــت کشــور و نظام جمهوری اســلامی ایران و علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشــغول فعالیت هســتند، شناسایی شــده و فهرست ایــن کانالها بارها بــا دســتور قضائی برای فیلترشــدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده است، ولی تاکنون فیلتر نشدهاند.»

به گفتــه او همــکاری تلگرام بــا وزارت ارتباطات درباره انســداد محتــوای مجرمانه تقریبا مســاوی با «هیچ» اســت. او تأکید کرده است: «با توجه به اینکه مســئولیت تهیه و تأمین زیرساخت ارتباطات اینترنتی کشــور با وزارت ارتباطات اســت و بهلحــاظ وظایــف ذاتی، تأمین اینترنت کشــور را برعهــده دارد، ایــن وزارتخانــه مکلف بــه اجرای دســتورهای قضائی و دســتورات کارگــروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانــه درباره فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه است .»

او همچنیــن از انجــام نامهنگاریهــای زیاد با وزارت ارتباطــات خبر داده و گفته اســت: «علاوه بر اینکه دســتورهای قضائی و دستورهای کارگروه تعیین مصادیق درباره فیلتر موارد مجرمانه از طریق سیستمهای رایانهای برای اجرا به شرکت ارتباطات زیرســاخت و وزارت ارتباطــات ابــلاغ میشــود، دادستان کل کشور نیز بهطور مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات لازم را برای اجرای قانون در مورد کانالهای مجرمانه تلگرام داده، ولی تأثیر چندانی نداشته است .»

بــه گفتــه او وزارت ارتباطــات اعــلام میکند دســتورهای قضائی مربوط به انســداد کانالهای مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده ولی مدیر تلگرام اولا از اجرای بســیاری از دستورها استنکاف کرده و صرفا برخی از کانالهای مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و نــه تعریفی که مــا داریم را فیلتــر میکنند. ثانیا کانالهای مســتهجن مسدودشــده نیز بلافاصله با تغییر جزئــی در نام خود با همــان محتوای قبلی منتشر میشوند.

او خطاب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان میکند: «این وزارتخانه بهعنوان مرزبان فضای مجازی کشور باید حساســیت بیشتری درخصوص مسدودکردن کانالهای مجرمانهای که علیه امنیت کشور، علیه مقدسات و فرهنگ کشور فعالیت دارند، داشــته باشــد ولی عملا تاکنون دراینباره تســلیم تصمیم مدیر تلگرام شده است». او همه مشکلات را متوجــه راهاندازینشــدن شــبکه ملی اطلاعات میدانــد و میگوید: «با وجــود تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در کشــور ما تحقق پیدا نکرده است و با وجودی که دوســوم ترافیک اطلاعات کشــور مربــوط بــه انواع شــبکههای اجتماعــی خارجی است، وزارت ارتباطات تلاشی برای انتقال ارتباطات مردم از شــبکههای اجتماعی بیگانه به شبکههای اجتماعی ملی و محلی به عمل نیاورده است.»

او معتقد اســت اگر از در استیصال و وابستگی، ســرورهای تلگرام را بــه داخل بیاوریــم حتی اگر اجــازه اعمال حاکمیــت وفق مقــررات قانونی به مقامات قضائی و امنیتی ایران برای حذف محتوای مجرمانه و شناسایی ســریع مجرمان را بدهد فقط مقدار اندکی از مشکلات حل خواهد شد و بسیاری از مشکلات باز هم به قوت خود باقی است.

او بر این باور است اگر تلگرام سرورهای خود را به ایران بیاورد و اجازه اعمال حاکمیت به مقامات قانونی ایــران ندهد این یک نوع «کاپیتولاســیون» است که نهفقط مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه موجبات خفت و خواری کشــور در فضای مجازی را فراهــم میکند. معاون دادســتان کل کشــور در امور فضای مجــازی اظهار کرد: مســئولان وزارت ارتباطات به طور مســتمر از شــبکه ملی اطلاعات و افتتــاح فازهای مختلف آن صحبت میکنند ولی بیش از دوســوم فضای مجازی کشــور در اشغال بیگانگان اســت. او میگویــد: «تاکنــون هر فازی از شــبکه ملی اطلاعــات افتتاح شــده عملا نفوذ شــبکههای اجتماعی بیگانه گستردهتر شده است. درواقع وزارت ارتباطات بــرای بیگانگان در فضای مجازی اتوبانکشــی کرده است. دلیل این مدعا این اســت که درحالحاضر بیش از دوسوم پهنای باند فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است».

او در ادامه این پرســش را مطرح میکند که اگر شبکه اطلاعات و فضای مجازی کشور ملی است، چرا دستورهای قضائی در دوسوم این فضا اجرا نمیشــود؟ چــرا وزارت ارتباطات بــا اجرائینکــردن دســتورهای قضائی به مجرمــان اجازه میدهــد در فضای مجازی کشــور به عربدهکشــی و اهانت به ارزشها بپردازنــد؟ بــرای نظــام قدرتمنــدی مانند جمهوری اســلامی که ابرقدرتها خصوصا آمریکای جهانخوار را ســر جایشان نشانده اســت، زیبنده نیســت که مســئولان فضای مجازی آن نتوانند جلوی اراجیف چند کانال را که ســر در آخور بیگانگان دارند، بگیرند. از اینرو فقط در صورتی که ما بتوانیم بدون وابســتگی به تلگــرام و اینســتاگرام فضای مجازی کشــور را اداره کنیم عــزت و منافع ملی و امنیت ما حفظ خواهد شد.

او ادامــه میدهد: «حتی اگــر تلگرام به فرض انتقال ســرورهای خود به داخل ایران به مقامات ایرانی اجازه دسترســی به ســرورهای خود را بدهد با توجه به اینکه فعالیت شــبکههای اجتماعــی خارجــی در کشــور ایــن امــکان را به خارجیها میدهد که اطلاعات کشور را جمعآوری و یــک نســخه از آن را به خارج انتقــال دهند این اقدام فینفسه موجبات نفوذ اطلاعاتی و جاسوسی بیگانگان در کشــور را فراهم خواهــد کرد. بنابراین مصوبه اخیر شــورایعالی فضای مجــازی که به پیامرســانهای اجتماعی خارجی اجازه فعالیت در ایران را به شــرط انتقال ســرورهای خود به داخل کشور میدهد با انتقاد جدی مواجه است».

او مسئله انتقال ســرورهای تلگرام به داخل را مانند قرارداد ترکسل دانســته و بیان میکند: «به همان دلیلی که اجازه ندادیم شــرکت «ترکســل» بهعنوان یک اپراتور تلفن در داخل کشور ما فعالیت کنــد، نباید اجــازه داد کــه شــبکههای اجتماعی خارجــی بســتر تبــادل اطلاعات مردم کشــورمان باشــند چراکه ارتباطات اینترنتی بسیار حساستر و بااهمیتتر از ارتباطات تلفنی هستند که چند سال پیش اجــازه برقراری آن را بــه خارجیها ندادیم. اگر بدون وابســتگی به تلگرام و اینستاگرام فضای مجازی کشــور را اداره کنیم عــزت و منافع ملی و امنیت ما حفظ خواهد شد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.